Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, w zakresie:
1) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych,
2) zwracania przesyłek i paczek pocztowych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy,
3) realizacji przekazów pocztowych, tj.:
a) przyjmowania nadawanych przekazów pocztowych w obrocie krajowym,
b) doręczaniu/wypłacie adresatowi (lub innym uprawnionym osobom) kwot przekazów pocztowych,
c) zwrocie kwot przekazów pocztowych w przypadku braku możliwości ich doręczania/wypłaty.
2. Zamawiający będzie nadawał przesyłki, o których mowa w pkt 1 ppkt 1- 2 w formie papierowej oraz dopuszcza się nadawanie przesyłek za pośrednictwem aplikacji – elektronicznej. Zamawiający otrzyma login i hasło, gdzie będą generowane m.in. elektroniczna książka nadawcza i formularze niezbędne do realizacji usług. Dopuszcza się stosowanie papierowej i elektronicznej książki nadawczej oraz zestawienia przesyłek nierejestrowanych.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności:
1) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym opłacone za pomocą opłaty z dołu,
2) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie:
a) przesyłek o wadze do 2000 g,
b) paczek pocztowych o wadze do 10000g,
c) przesyłek zagranicznych o wadze do 50 g.
4. Przez przesyłki będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
1) przesyłki nierejestrowane krajowe i zagraniczne o wadze do 2000g,
2) przesyłki rejestrowane nadane i doręczone za pokwitowaniem za potwierdzeniem odbioru o wadze do 2000g krajowe i zagraniczne,
3) przesyłki rejestrowane krajowe o wadze do 2000g nadane i doręczane za potwierdzeniem odbioru spełniające wymogi art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020r. poz 256 z późn.zm.), - Zamawiający we własnym zakresie będzie zaopatrywał się w druki „potwierdzenia odbioru” dla korespondencji nadawanej przez Zamawiającego w trybie kpa. Zamawiający oświadcza, że powyższe druki spełniają wymagania techniczne i są zgodne z Polską Normą PN-T -85005 z grudnia 2000r.
4) przesyłki rejestrowane krajowe o wadze do 2000g nadane i doręczane za potwierdzeniem odbioru spełniające wymogi art.165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2020r. poz 1575).
5) paczki pocztowe krajowe i zagraniczne.

5. Wymiary przesyłek listowych:
1) Format S to przesyłka o wymiarach:
a) minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze 90 mm
x 140 mm,
b) maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długość 230 mm, szerokości 160 mm,
2) Format M to przesyłka o wymiarach:
a) minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze 90 mm
x 140 mm,
b) maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długość 325 mm, szerokości 230 mm,
3) Format L to przesyła o wymiarach:
a) minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze 90 mm
x 140 mm,
b) suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów(długość) nie może przekroczyć 600 mm,
3) Gabaryt paczek: Gabaryt A to przesyłka o wymiarach:
a) minimum- wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90mm x 140 mm,
b) maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500, wysokości 300 mm.

6. Szacunkowe ilości i rodzaje przesyłek oraz ilości i wartości przekazów pocztowych zawiera załącznik nr 2, do ogłoszenia (formularz cenowy). Zamawiający informuje, że podane w załączniku nr 2, ilości szacunkowe mogą być w trakcie realizacji zamówienia zmienne lub mogą być niewykorzystane w całości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

59-300 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
ul. Kilińskiego 25a
59-300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się