Dostawa rolek biegowych fi 400 do lasownika wapna

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty, uwzględniającej maksymalny upust cenowy, w postępowaniu na dostawę 2 szt. rolek biegowych fi 400 do lasownika wapna.

Właścicielem dokumentacji, według której ma być wykonany przedmiot zamówienia, jest Zamawiający.
Warunkiem udostępnienia dokumentacji dla ww. pozycji, z zastrzeżeniem, że zostanie ona wykorzystana wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia, będzie złożenie wniosku (Załącznik nr 1) podpisanego przez osoby upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji. Do składanego wniosku należy dołączyć dokument (aktualny odpis z KRS lub stosowne pełnomocnictwo) poświadczający, że osoba podpisująca oświadczenie była do tego uprawniona. Dokumentacja niezbędna do przygotowania oferty zostanie przesłana w wersji elektronicznej w formie plików pdf na adres mailowy Wykonawcy, wskazany we wniosku o jej udostepnienie.
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne - wg Incoterms 2020.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy Towaru.
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy,
- świadectwa 3,1 wg PN EN 10204:2006.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
5. Biała lista podatników VAT:
Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, iż wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż zapłata wynagrodzenia wynikającego z zamówienia zostanie zrealizowana z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w rozdziale 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
6.Zastrzeżenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie zapytania elektronicznego RFX.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się