Dostawa żelu krzemionkowego wskaźnikowego gran. 3-7mm dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę żelu krzemionkowego wskaźnikowego gran. 3-7mm firmy CHEMPUR nr kat.159055810 w ilości 2kg .
………………………………………………………………………
UWAGA: Nie dopuszcza się produktów równoważnych.
--------------------------
Warunki ogólne:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza ul. Pokoju 14 ; 42-504 Będzin - wg. Incoterms 2020.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości Towaru wydanego Zamawiającemu ustalony w oparciu o dowód dostawy oraz cenę jednostkową netto Towaru.
Do tak obliczonej wartości wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena jednostkowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Zamówienia
- termin dostawy: możliwie najkrótszy
(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej.
--------------------------------------
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 07:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się