Dostawa kołnierzy płaskich P16 GAT.St3S

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych w kolejnej rundzie postępowania na dostawę:

1) 143-021-080-0 KOŁNIERZ PŁASKI DN80 P16 GAT.St3S 20 Szt.
2) 143-021-085-0 KOŁNIERZ PŁASKI DN100 P16 GAT.St3S 20 Szt.
3) 143-021-087-0 KOŁNIERZ PŁASKI DN125 P16 GAT.St3S 20 Szt.
4) 143-021-095-0 KOŁNIERZ PŁASKI DN150 P16 GAT.St3S 20 Szt.

Zamawiający dopuszcza dostawę gatunków innych niż wskazane przez Zamawiającego ale będące ich odpowiednikami wg innych norm. Pozostałe parametry w tym wymiary, parametry techniczne (fizyczne i chemiczne), jakość wykonania i materiały nie mogą być gorsze niż wynikające z oznaczenia gatunku wskazanego przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia powyższego w przypadku opisania produktu innym gatunkiem leży po stronie Wykonawcy.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II, ul. Energetyków 15, 43 – 603 Jaworzno, - wg INCOTERMS 2020
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.
3. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy, okres udzielonej gwarancji, numer rachunku bankowego, na który dokonywane będą płatności.
4. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6.Zastrzeżenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Kable, przewody

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się