Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Burzenin

» Opis zapytania

1. Usuwanie awarii urządzeń sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Burzenin, w tym:
1) usuwanie awarii na obiektach i urządzeniach służących poborowi, uzdatnianiu i dostarczaniu wody pitnej, przepompowni ścieków i oczyszczalniach ścieków,
2) usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych (których właścicielem jest Gmina Burzenin) oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
3) odłączanie (na wniosek Wójta Gminy) odbiorców zalegających z opłatami za wodę oraz ich powtórne podłączanie.
2. Parametry:
1) sieci wodociągowej: PCV Ø 225,160, 110, 90, 63 o łącznej długości 122 600 mb,
2) przyłącza wodociągowe PE Ø 40, PE Ø 50, ocynk Ø 25, 30,
3) kanalizacja sanitarna PCV Ø 200 o długości 5 100 mb,
4) oczyszczalnie ścieków typu BOS 200 – szt. 1, Miniblok M-20 – 1 szt. oraz przydomowa
oczyszczalnia ścieków w Wolnicy Niechmirowskiej o przepustowości 3,1 m3 na dobę.
5) przepompownia ścieków – 2 szt.
6) studnie głębinowe – 4 szt. Pompy GC 3.05 – 2 szt. GC 3.03 – 2 szt.
3. Zakres robót i podstawowe obowiązki wykonawcy:
1) bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowych, a w szczególności pęknięć przewodów rozdzielczych i przyłączy, usuwanie nieszczelności zaworów, wymiana nawiertek i pozostałej armatury wraz z hydrantami,
2) naprawa i wymiana pomp głębinowych i zestawów pomp hydroforowych,
3) usuwanie zatorów i naprawa uszkodzonych (w ramach awarii) studzienek sieci kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowni ścieków, czyszczenie komór w oczyszczalni ścieków,
4) naprawa (w tym wymiana) urządzeń oraz pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowni ścieków,
5) naprawa i wymiana instalacji elektrycznej i elektronicznej sterującej pracą ujęć wód i oczyszczalni ścieków,
6) realizacja indywidualnych zleceń zamawiającego z zakresu spraw związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i użytkowania komunalnej kanalizacji sanitarnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Sieradzka 1
Burzenin 98-260
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Obsługa sanitarna

» Dane nabywcy

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
Burzenin 98-260
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się