Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. J. Dąbrowskiego 117 w Warszawie polegającej na doposażeniu instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, wykonanie kotłowni z montażem pomp ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. J. Dąbrowskiego 117 w Warszawie polegającej na doposażeniu instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, wykonanie kotłowni z montażem pomp ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych - zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (zw. w skrócie PFU) autorstwa Zenona Franczuka i Jerzego Rabenda zatwierdzonym przez Krzysztofa Łukawskiego – październik 2020 r. Opis budynku: 1. Kubatura 2835 m³ 2. Rok zabudowy 1934/45 3. Ilość kondygnacji 3 + piwnica 4. Istniejące instalacje: elektryczna, zw, kanalizacyjna 3.1.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną prace opisane poniżej: 3.1.1.1. Wykonawca opracuje dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i w Umowie. 3.1.1.2. Wykonawca wystąpi do Urzędu m.st. Warszawy o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę. 3.1.1.3. Po uzyskaniu decyzji pozwolenie na budowę Wykonawca wykona, zgodnie z opracowanym projektem, roboty budowlane polegające na wykonaniu (budowie) : a) instalacji służącej do pozyskania energii z powietrza wraz z robotami towarzyszącymi, b) urządzeń z instalacjami kotłowni dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku i centralnej ciepłej wody, c) instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami, d) instalacji centralnej ciepłej wody z włączeniem do istniejących urządzeń poboru wody, e) instalacji elektrycznej w zakresie zasilania z opomiarowaniem i sterowaniem zaprojektowanej instalacji pomp ciepła i fotowoltaiki z instalacją odgromową – ( jako typowe instalacjeON-GRID, które będą współpracować z zawodową siecią elektroenergetyczną) 3.1.1.4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w etapach: 1) I Etap – obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej pozyskania energii z powietrza, instalacji sanitarnych z urządzeniami kotłowni i elektrycznych i odgromowej z panelami fotowoltaicznymi obejmującej projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wszelkich, wymaganych prawem zgód i pozwoleń; etapy wykonawcze: 2) II Etap – II Etap – obejmuje wykonanie paneli fotowoltaicznych z instalacją odgromową i elektryczną wykonaną na podstawie nowych Warunków Przyłączenia, wykonanie instalacji elektrycznej kotłowni, wykonanie instalacji z urządzeniami pomp ciepła, , instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, monitorową za pomocą zdalnego odczytu. Wykonawca może przystąpić do wykonania etapu wykonawczego nie wcześniej niż po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru I Etapu. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej Etap I, należy wykazać parametry wydajności cieplnej pozyskiwanej z powietrza i podania mocy pompy ciepła dla potrzeb budynku instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 3.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: A. Część dotycząca zaprojektowania urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania i centralnej cieplej wody, kotłowni z pompami ciepła powietrze woda oraz instalacji elektrycznej z panelami fotowoltaicznymi i instalacją odgromową obejmuje następujące czynności: 1. Wykonanie projektów budowlanych z elementami projektów wykonawczych, które powinny zawierać: plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu, opis techniczny projektowanych lokalizacji urządzeń pomp ciepła, instalacji z charakterystyką ogólną, wymagane i niezbędne dla realizacji robót, uzgodnienia, schematy elektryczne, pełne obliczenia i rysunki detali wykonane z dokładnością przewidzianą dla projektów wykonawczych. 2. Uzgodnienie lokalizacji urządzeń zewnętrznych jednostek pomp ciepła. 3. Złożenie wniosku do operatora sieci Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. o zmianę Warunków Przyłączenia w zakresie zwiększenia przydziału mocy dla potrzeb zasila

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się