Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie toalety publicznej wraz z wyposażeniem, aranżacją wnętrz i niezbędnymi przyłączami przy ul. Portowej w Ustce

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie toalety publicznej wraz
z wyposażeniem, aranżacją wnętrz i niezbędnymi przyłączami przy ul. Portowej w Ustce”. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu niżej wymienionych opracowań i usług:
2.1.opracowaniu koncepcji architektoniczno-budowlanej (2 koncepcje ) obejmującą zagospodarowanie terenu oraz rozwiązania architektoniczno – funkcjonalne budynku z wizualizacją elewacji budynku oraz wnętrz (w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu wybór wariantu koncepcji) wraz ze wstępnym oszacowaniem wartości zadania inwestycyjnego dla każdego z wariantów.
Uwaga: na potrzeby opracowania „koncepcji” Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt pozyska aktualną mapę zasadniczą (sytuacyjno-wysokościową);
2.1.1. „koncepcja” winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: w zakresie prawa budowlanego, ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami z zakresu ochrony przyrody i środowiska, winna uwzględniać wszelkie normy i inne uwarunkowania dla tego typu obiektu oraz uwzględniać wymagania dostosowania dla osób niepełnosprawnych,
2.1.2. opracowanie „koncepcji” należy wykonać w trzech egzemplarzach – w formie papierowej i dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej, 2.1.3. opracowana „koncepcja” nie może wskazywać na konkretne produkty, patenty, pochodzenie materiałów, 2.1.4. Wykonawca opracuje prezentację multimedialną dwóch wstępnych wariantów „koncepcji”, przedstawiając opracowania pod kątem rozwiązań architektonicznych i technicznych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych, 2.1.5. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzez umieszczenie na stronie internetowej miasta Ustka www.ustka.pl przekazanych przez Wykonawcę i uzgodnionych przez Zamawiającego dwóch wstępnych wariantów koncepcji; 2.1.6. w okresie do 10 dni licząc od dnia przekazania przez Wykonawcę dwóch wstępnych wariantów „koncepcji”, Zamawiający przekaże Wykonawcy zebrane uwagi i wnioski podczas konsultacji społecznej, umożliwiając Wykonawcy opracowanie wariantu ostatecznego i przekazanie przedmiotu zamówienia w wyznaczonym w umowie terminie, 2.1.7. dwa wstępne warianty „koncepcji”, posłużą jako materiał podczas prezentacji na konsultacjach społecznych; 2.1.8. wstępne warianty koncepcji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie do 15 dni licząc od dnia podpisania umowy; 2.1.9. ostateczny wariant „koncepcji”, sporządzony po wniesieniu uwag i wniosków zebranych podczas konsultacji społecznych oraz uzgodniony z architektem miasta Ustka Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy; 2.2. opracowaniu map do celów projektowych – 1 egz. ,2.3. ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego- 1 egz., 2.4. wykonaniu projektów wraz z kosztorysem niezbędnych przyłączy – 3 szt. , 2.5. uzyskaniu w imieniu Zamawiającego warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej, oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień niezbędnych do ich realizacji – dla każdego rodzaju przyłącza 1 egz. uzgodnienia, 2.6. wykonaniu projektów budowlanych wielobranżowych – 3 egz. ,
2.7. wykonaniu projektów wykonawczych wielobranżowych stanowiących uszczegółowienie projektów budowlanych w tym aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem – 3 ezg. , 2.8. wykonaniu szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót 3 egz. ,2.9. wykonaniu przedmiarów robót – 3 egz. , 2.10. wykonaniu kosztorysu inwestorskiego – 2 egz., 2.11. przygotowaniu informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, 2.12. wykonaniu inwentaryzacji zieleni – 2 egz., 2.13. przygotowaniu i złożeniu kompletnego wniosku w imieniu Zamawiającego o zezwolenie na budowę – 1 egz.; 2.14. wykonanie operatu z oryginałami dokumentów formalno-prawnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Ustka
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się