Zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gostyń oraz doposażenie jednostki OSP Gostyń w sprzęt i środki ochrony osobistej

» Opis zapytania

A. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gostyń oraz doposażenie jednostki OSP Gostyń w sprzęt i środki ochrony osobistej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dwóch zadań:
a) Zadanie I – Wyposażenie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego,
b) Zadanie II – Doposażenie jednostki OSP Gostyń – Zadanie II.
3. Dla wyposażenia, sprzętu w przypadkach, w których znajduje ono zastosowanie, wymagana jest zgodność z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002).
4. Świadectwa dopuszczenia wyposażenia, sprzętu nie będą wymagane przy rozpatrywaniu ofert, należy je przedstawić przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wymienione w załącznikach do SIWZ: Załącznik A – Wyposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego – Zadanie I oraz Załącznik B – Doposażenie jednostki OSP Gostyń – Zadanie II muszą być fabrycznie nowe.
6. Wszystkie urządzenia mechaniczne i hydrauliczne muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
7. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie wykonując przedmiot umowy, w szczególności związane z: transportem, rozładunkiem, rozmieszczeniem, montażem, przeszkoleniem z obsługi, uprzątnięciem, wywozem oraz utylizacją wszelkich odpadów i opakowań związanych z realizacją przedmiotu umowy. Cena ofertowa musi zawierać również koszty udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia.
B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Załącznik A – Wyposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego – Zadanie I oraz Załącznik B – Doposażenie jednostki OSP Gostyń – Zadanie II.
C. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35110000-8 sprzęt gaśniczy i pomocniczy
35800000-2 sprzęt osobisty i pomocniczy
35111000-5 sprzęt gaśniczy
D. Rozwiązania równoważne
1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Pzp.
3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
E. Informacja dotycząca wymagań zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp.
F. Informacja dotycząca wymagań zgodnie z art. 29 ust. 5 Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań zgodnie z art. 29 ust. 5 Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Główna 133
Wyry 43-175
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Gmina Wyry
Główna 133
Wyry 43-175
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się