Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000 zł

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych).
UWAGA
Przy obliczaniu ceny kredytu stosuje się zasadę podaną w załączniku nr 1.1 do SIWZ.

Oprocentowanie kredytu ustala się w oparciu o stawkę WIBOR 1M, liczoną dla danego miesiąca jako średnia arytmetyczna ogółu notowań z miesiąca poprzedniego, powiększoną o marżę banku, której wartość będzie niezmienna w całym okresie kredytowania.

Waluta kredytu – złoty polski /PLN/.

Zabezpieczenie kredytu:
- weksel własny in blanco (z deklaracją wekslową),

Standardy jakościowe cech przedmiotu zamówienia:
Kredyt to umowa, na podstawie której Bank udostępnia Zamawiającemu określoną kwotę pieniędzy na określony czas i cel, w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek i ewentualnie prowizji. Cechy kredytu to: zwrotność, celowość i odpłatność. Parametry, tj. okres, w którym nastąpi zwrot pieniędzy i cel na jaki Zamawiający je zaciąga, zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być uprzednio ściśle określone przez organ stanowiący. Odnosi się to także do formy zabezpieczenia spłaty kredytu. W konsekwencji kwestia, która może być regulowana ogranicza się do odpłatności za użyczenie pieniądza (prowizja i odsetki), czyli ceny. Sam przedmiot udostępnienia – pieniądz nie może być przedmiotem standaryzacji jakościowej na poziomie procedury przetargowej, jak też nie dotyczą go koszty „cyklu życia” w rozumieniu ustawy Pzp.
2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66113000-5 Usługi udzielania kredytu
3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w pkt. II.4).1 w trakcie realizacji zamówienia.
4. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. II.4).3 będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4).3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4).3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4).3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4).3 czynności.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mikołaja Kopernika 1
Nowa Sarzyna 37-310
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Nowa Sarzyna
ul. Mikołaja Kopernika 1
Nowa Sarzyna 37-310
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się