WYKONANIE REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU ZE SŁOMY W OBIEKTACH MUZEALNYCH: CHAŁUPA ZE ZŁOTNIK I CHAŁUPA Z OKOŁU

» Opis zapytania

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont (wymiana) pokrycia dachu ze słomy w obiektach muzealnych:
a) Chałupa ze Złotnik,
b) Chałupa z Okołu,
znajdujących się w Parku Etnograficznym w Tokarni, Tokarnia 303, 26-060 Chęciny.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
2.1. Chałupa ze Złotnik
a) demontaż kalenic;
b) rozebranie pokrycia słomianego na całości dachu oraz jego utylizacja;
c) zabezpieczenie obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych na czas wymiany pokrycia dachu;
d) zabezpieczenie instalacji odgromowej i elektrycznej w obiekcie: Chałupa ze Złotnik na czas wymiany pokrycia dachu;
e) impregnację łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem owadów, grzybów domowych i pleśniowych;
f) ułożenie strzechy ze słomy żytniej (odpowiednio zebranej i wymłóconej), powiązanej w wykrętki (słoma wiązana w małe snopki długości min. 1 m, wiązane powrósłem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak, aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki) o powierzchni około 212 m2
i grubości pokrycia 40 cm, krycie na gładko, naroża schodkowo;
g) montaż kalenic;
h) po zakończonych robotach doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku;
2.2. Chałupa z Okołu
a) demontaż kalenic;
b) rozebranie pokrycia słomianego na całości dachu oraz jego utylizacja;
c) zabezpieczenie obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych na czas wymiany pokrycia dachu;
d) impregnację łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem owadów, grzybów domowych i pleśniowych;
e) ułożenie strzechy ze słomy żytniej (odpowiednio zebranej oraz wymłóconej) powiązanej w wykrętki (słoma wiązana w małe snopki długości min. 1m, wiązane powrósłem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak, aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki) o powierzchni około 145 m2 i grubości pokrycia 40 cm, krycie na gładko;
f) montaż kalenic;
g) po zakończonych robotach doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku;
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
1) Program działań – załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Karta inwentarzowa obiektu Chałupa ze Złotnik – załącznik nr 9 do SIWZ.
3) Karta inwentarzowa obiektu Chałupa z Okołu – załącznik nr 10 do SIWZ.
4) Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 11 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ
i Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.
5. W celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej Zamawiający umożliwia i rekomenduje Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej obiektu i miejsca wykonywania robót aby zapoznać się ze stanem istniejącym, ewentualnymi utrudnieniami oraz warunkami realizacji w ramach niniejszego zamówienia. W sprawie wizji należy kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres: zp@mwk.com.pl. lub faksem na nr (41 ) 344-50-08 lub pisemnie na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce. Wizję można przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu w terminie od dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do dnia upływu terminu na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu.
6. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający przewiduje płatności częściowe.
7. Warunki realizacji:
1) Wszystkie prace należy realizować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie
z programem prac oraz warunkami umowy.
2) Roboty uciążliwe, głośne, zapylenie, itp. należy prowadzić po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
3) Dostawy materiałów muszą odbywać się na bieżąco (z logistyką zapewniającą zapas materiałów na jeden dzień pracy), gdyż Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniem magazynowym, które mógłby oddać do dyspozycji Wykonawcy na czas prowadzenia prac.
4) Teren prowadzenia prac musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i BHP, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.
5) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
7) Do zakresu i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będą również roboty nie wymienione wprost, takie jak:
a) Organizacja i roboty wraz z zapleczem, ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby budowy. Zamawiający zapewnia dostęp do energii elektrycznej oraz niezbędną do organizacji zaplecza budowy powierzchnię na terenie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zmagazynowane tam materiały i narzędzia,
b) Zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich,
c) Zabezpieczenie terenu przyległego do miejsca prowadzenia robót,
d) Utrzymywanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,
e) Ponoszenie kosztów wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
f) Nadzór nad powierzonym mieniem.
g) Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę podczas wykonywania prac.
8) Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
9) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania
z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami oraz wiedzą techniczną.

II. PROGRAM DZIAŁAŃ

1. Chałupa z Złotnik
Chałupa wzniesiona pierwotnie w Złotnikach w 1860 roku. Przeniesiona do Parku Etnograficznego
i wzniesiona w 2009 roku. Składa się z sieni, dwu izb i komory. Posadowiona na podmurówce wykonanej z kamienia łamanego. Ściany wzniesione z belek sosnowych obciosanych z obu stron. Węgłowane na nakładkę prostą z ostatkami. Ściany dwustronnie bielone wapnem. Powała naga deskowana. Dach czterospadowy pokryty słomą.
Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany - całość. Powierzchnia dachu: 212 m2
W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego - krycie na gładko, naroża schodkowo.
Etapy prowadzonych prac konserwatorskich:
• Rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy.
• Impregnacja łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej.
• Ułożenie strzech ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. (słoma wiązana w małe snopki długości 1 m, wiązane powrósłem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki.) Grubość przykrycia ok. 40 cm.
• Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych - opady, wiatr itp.

2. Chałupa z Okołu
Chałupa wzniesiona pierwotnie we wsi Okół gm. Bałtów w 1921 roku. Przeniesiona do Skansenu
w 1981 roku, wzniesiona w Parku Etnograficznym w 2013 r. Chałupa reprezentuje typ szerokofrontowy, półtoratraktowy. Składa się z izby, sieni i komory. Do ściany komory dobudowana jest szopa. Pod częścią komory i szopy znajduje się podziemne przejście – kryjówka partyzantów w czasie II wojny światowej. Przyciesie leży na podmurówce z kamienia łamanego. Ściany z krawędziaków węgłowanych na nakładkę dwustronną ukośną. Ściany izb zewnętrznych oszalowane deskami. Ściany wewnętrzne otynkowane, malowane farbami klejowymi. W izbie i sieni polepa, w szopie podłoga
z desek. Dach trzyspadkowy z naczółkiem krokwiowo – belkowy kryty słomą.
Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany - całość. Powierzchnia dachu : 145 m2
W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego - krycie na gładko.
Etapy prowadzonych prac konserwatorskich:
• Rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy.
• Impregnacja łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej.
• Ułożenie strzech ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. (słoma wiązana w małe snopki długości 1 m, wiązane powrósłem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki.) Grubość przykrycia ok. 40 cm.
• Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych - opady, wiatr itp.
Utylizacja starego poszycia należy do obowiązków wykonawcy.
III. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
IV. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, określony zostanie zgodnie z ofertą Wykonawcy, licząc od dnia, w którym został podpisany protokół odbioru końcowego robót (min. 60 miesięcy).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jana Pawła II 6
Kielce 25-025
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6
Kielce 25-025
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się