Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych pod Zarząd Zlewni w Pile - przeglądy roczne i pięcioletnie – 2020 r. - procedura powtórzona

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów. Kontrolą okresową zostaną objęte budowle hydrotechniczne będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile według „Wykazu obiektów hydrotechnicznych”:
1)roczną - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
2)pięcioletnią - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
uwzględniając treść Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).
Cała dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej (2 egz.) i w wersji elektronicznej (1 egz.) na pendrivie w postaci plików *.pdf wraz z dokumentacją fotograficzną w postaci plików *.jpg lub *.pdf.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się