Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - postępowanie nr 2.

» Opis zapytania

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, na którą składają się:
• projekt budowlany, we wszystkich branżach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami (zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.,
• projekt wykonawczy (we wszystkich niezbędnych branżach) – 3 egz.,
• przedmiary robót (odrębnie dla każdej branży) – 2 egz.,
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży, zgodne z przedmiarami robót – 2 egz.,
• kosztorysy inwestorskie (dla każdej branży oddzielnie - wydruk w wersji szczegółowej) – 2 egz.,
• wszystkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje lub inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (ustalenie konieczności uzyskania któregokolwiek z ww. dokumentów spoczywa na Wykonawcy i winien tego dokonać na etapie wykonywania dokumentacji projektowej oraz uzyskać je w czasie umożliwiającym terminowe złożenie wniosków o wydanie decyzji ŚWKZ oraz PM, Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność).
oraz
• uzyskanie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz decyzji Prezydenta Miasta Katowice o pozwoleniu na budowę.
Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna – oprócz ww. elementów – zawierać, w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych, następujące opracowania:
1) ewentualne badania, ekspertyzy i opracowania potrzebne do sporządzenia dokumentacji,
2) inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej,
3) przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami niezbędnymi w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami decyzji i pozwoleń,
4) pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych.
Całość dokumentacji winna być wykonana i dostarczona również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie ogólnodostępnym oraz edytowalnym (np. pdf, doc. itp.).
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia obowiązany jest w szczególności:
• uzyskać decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na prowadzanie robót budowlanych przy zabytku,
• uzyskać decyzję Prezydenta Miasta Katowice o pozwoleniu na budowę,
• przekazać prawa autorskie na Zamawiającego,
• pełnić nadzór autorski.
Wymagania dotyczące sposobu wykonania dokumentacji projektowej:
1) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 1935) oraz zawierać informację dotyczącą BIOZ (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130 poz. 1389).
2) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z innymi przepisami techniczno – budowlanymi określonymi w drodze rozporządzenia przez właściwych ministrów, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
3) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
4) Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z zobowiązujących przepisów.
5) Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
6) Autorzy dokumentacji projektowej zobligowani będą do stałej współpracy z Zamawiającym w trakcie prowadzonych w przyszłości postępowań o udzielenie zamówień publicznych i innych na wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym daną dokumentacją projektową i będą występować w tym zakresie jako pełnomocnicy Zamawiającego.
Budynek przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 19.08.1978r. pod nr A/285/09. Granice ochrony obejmują najbliższe otoczenie wraz z wystrojem i wyposażeniem wnętrza w granicach działek 33 i 43/2.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej budynku jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty.
Pomieszczenie do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich mieści się na II-gim piętrze budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 w pomieszczeniu nr 336. Pomieszczenie składa się z 4 wydzielonych stref o łącznej powierzchni 90,8 m2, które usytuowane są szeregowo. Wszystkie strefy znajdują się bezpośrednio pod konstrukcją dachu monolitycznie żelbetowego.
W związku z uszkodzeniami stropu nad pomieszczeniami archiwum została opracowania przez dr hab. inż. Łukasza Drobca „Ekspertyza budowlana dotycząca stanu technicznego żelbetowego dachu przewiązki nad wjazdem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach od strony ul. Reymonta”. Ekspertyza stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca (w zależności od uzgodnień dokonywanych z organami uzgadniającymi lub opiniującymi oraz ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) powinien przyjąć m.in. następujące założenia projektowe:
- wykonanie prac naprawczych stropu zgodnie z ww. ekspertyzą stanu technicznego żelbetowego dachu przewiązki nad wjazdem do nad wjazdem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach od strony ul. Reymonta,
- uszczelnienie powierzchni wokół okien połaciowych wraz z wykonaniem izolacji termicznej,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi, montaż nowego osprzętu elektrycznego,
- umieszczenie istniejących instalacji p.poż. pod tynkiem,
- modernizacja instalacji C.O.,
- wygładzenie ścian wraz z likwidacją wszystkich ubytków i pęknięć, zabezpieczenie dylatacji, malowanie,
- wykonanie posadzki betonowej przemysłowej na całej powierzchni pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania akt podręcznych,
- wymiana wszystkich drzwi w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania akt podręcznych,
- dostosowanie powierzchni objętej dokumentacją projektową oraz jej elementów do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- wyposażenie pomieszczenia do przechowywania akt podręcznych w regały na akta mając na uwadze optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, regały winny posiadać półki z możliwością zmiany ich wysokości w zależności od potrzeb,
- zaprojektowanie w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania akt podręcznych 1 stanowiska pracy służącego do przeglądania akt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 25
Katowice 40-032
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
Katowice 40-032
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się