Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm na remonty dróg gminnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (według potrzeb określonych przez Zamawiającego) dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0-31,5 mm tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości minimalnej około 1400 ton, objętej prawem opcji: około dodatkowo 280 ton .W zakresie podstawowym (minimalnym) szacuje się dostawę około 1400 ton kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm.W zakresie objętym prawem opcji szacuje się dostawę około 280 ton kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie w Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb – po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Zamówienie kruszywa w ilości przekraczającej prawo opcji wymaga zmiany umowy. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie oświadczenia woli. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. Dostarczane kruszywo będzie posiadało wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości odpowiadające normie PN-EN 13242, PN-EN 13043:2004 lub równoważne. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny: w przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu kruszywa do miejsca realizacji zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy. Dostawa materiału odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi dopuszczonymi do ruchu. Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie na remont dróg gminnych. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w godzinach 8:00-15:00 i nastąpią do 48 godzin od zgłoszenia Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane (teren gminy Wohyń). Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone kruszywo. Termin ten liczy się od dnia dostawy danej partii kruszywa. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Radzyńska 4
Wohyń 21-310
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

Gmina Wohyń
ul. Radzyńska 4
Wohyń 21-310
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się