Budowa przystanków na terenie Gminy Goleniów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa przystanków na terenie Miasta i Gminy Goleniów”.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji.
3. Minimalny poziom zamówienia, który Zamawiający planuje zrealizować w terminie obowiązywania umowy, czyli ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE obejmuje:
1) zakres zamówienia podstawowego został szczegółowo opisany w załącznikach od nr 9 do załącznika nr 11.5 do SIWZ.
2) Lokalizacje zamówienia podstawowego:
a) Łaniewo,
b) Budno,
c) Glewice.
4. Zamówienie z użyciem PRAWA OPCJI to zamówienie w ramach którego Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości robót budowlanych, a tym samym przewiduje dalsze wykonawstwo w zakresie budowy przystanków.
5. Zamówienie podstawowe (opisane w pkt 3) może ulec zwiększeniu o prawo opcji dla budowy przystanków.
6. Zamówienie z użyciem prawa opcji obejmuje:
1) zakres zamówienia z użyciem prawa opcji obejmuje:
a) ustawienie 2 wiat przystankowych o wymiarach szer. 1,0, dł. 2,40 m. Wiata z konstrukcji stalowej malowanej proszkowo farbą RAL 5010, ściany i dach z poliwęglanu,
b) niwelacja terenu, nasyp 4m3,
c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz mieszance piaskowo-cementowa Rm- 1,5 MPa gr. 10 cm wiatach oraz peronów o łącznej powierzchni 13 m2,
d) ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30x100 cm w ilości 20 m,
e) ustawienie krawężników przy jezdni 30x15x100 cm w ilości 5m,
f) wykonanie oznakowania poziomego P-17- 20szt.,
g) wykonanie oznakowania pionowego D-15 ze słupkiem grupa średnia
h) demontaż stalowej wiaty przystankowej w Pucicach o wymiarach 4x2x2,5 z utylizacją materiału.

2) lokalizacje w zakresie zamówienia z użyciem prawa opcji:
a) Marszewo,
b) Pucice,
UWAGA! W ramach PRAWA OPCJI Zamawiający może zlecić - wykonanie jednego lub wszystkich przystanków, o których mowa w punkcie 6.2) ppkt 2 lit. a) - b). Wykonawcy nie przysługują z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, żadne roszczenia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Plac Lotników 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Goleniów
Plac Lotników 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się