Dostawa drzew i krzewów

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i transport drzew i krzewów. Transport realizowany jest przez Wykonawcę we własnym zakresie, bez udziału Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ (odpowiednio dla każdej z części zamówienia).
3.3. Zamówienie zostało podzielone na części.
3.3.1. Część 1 – Dostawa krzewów
3.3.2. Część 2 – Dostawa drzew
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną część lub części zamówienia.
3.5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji wyłącznie dla części 1 - Dostawa krzewów.
3.6. Szczegółowy sposób udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji został określony w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy (dla części 1 zamówienia).
3.7. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega w ocenie Zmawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Piotrkowska 104
Łódź 90-926
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Rośliny

» Dane nabywcy

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Piotrkowska 104
Łódź 90-926
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się