Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego (działki nr 370, 371, 372/2, 373/1, 373/4, 374, 375, 386/4 - obr. 27 Śródmieście) w celu utworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, placu zabaw dla dzieci i miejsc parkingowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji”

2. Zakres zadania obejmuje:
- opracowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót,
- rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz elementów małej architektury,
- rozbiórkę sieci i instalacji uzbrojenia podziemnego,
- niwelację terenu,
- budowę przyłącza i instalacji elektroenergetycznej (oświetlenia terenu, zasilania pompowni i monitoringu CCTV),
- przebudowę sieci elektroenergetycznej,
- budowę kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji telewizji przemysłowej (monitoringu),
- budowę przyłącza i instalacji wodociągowej wraz z komorą techniczną i punktami czerpalnymi do podlewania,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami ropopochodnych oraz podziemnym zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej,
- budowę ciągów komunikacyjnych – pieszych, pieszo jezdnych, obejmujące profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie konstrukcji nawierzchni,
- budowę placu zabaw dla dzieci,
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- budowę obiektów małej architektury tj.: murki oporowe, schodki, tablice zawierające informacje o instytucjach kultury, zabytkach i trasach turystycznych położonych w Śródmieściu, słupki kierunkowe,
- zagospodarowanie zielenią i jej pielęgnacja przez 12 miesięcy.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
1) prowadzenia badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych związanych z inwestycją przez uprawnionego archeologa, w oparciu o zaakceptowany program badań archeologicznych. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych należy uzyskać na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przed przystąpieniem do prac w terenie.
2) w trakcie realizacji robót Wykonawca ma uwzględnić konieczność utrzymania ruchu pieszego, dojść
i dojazdów do posesji oraz możliwość częściowego parkowania samochodów na terenie objętym inwestycją.

Szczegółowy zakres robót do zrealizowania w ramach zamówienia przedstawiają załącznik do SIWZ – przedmiar robót, dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB.

UWAGA: w cenach jednostkowych należy uwzględnić koszty niewyspecyfikowane w pozycjach przedmiaru robót - formularzu cenowym, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, przede wszystkim: koszty ubezpieczenia, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, robót pomocniczych dla robót podstawowych (np. rusztowania), robót zabezpieczających, projektu organizacji ruchu wraz z jego wprowadzeniem i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, obsługi geodezyjnej, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty mediów zużytych podczas prowadzenia budowy, koszty wynikające z decyzji administracyjnych i innych dokumentów finansowych związanych z realizacją zadania przez Wykonawcę, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z pielęgnacją posadzonych krzewów, drzew, pnączy i wysianych trawników oraz inne koszty wynikające z Umowy.

3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę
Działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace przygotowawcze na placu budowy, prace związane z realizacją robót w zakresie budowy ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych, prace związane z realizacją robót w zakresie budowy placu zabaw, uporządkowaniem placu budowy. W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i będzie ona wykonywać czynności wskazane powyżej osobiście, osoba ta nie musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

4. Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz istotne postanowienia umowy:
1) Zamawiający nie zastrzega osobistego obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.
3) Złom stalowy uzyskany z rozbiórek stanowi majątek Gminy Wałbrzych. Wykonawca sprzeda go w punkcie skupu złomu w imieniu Zamawiającego, a środki finansowe, po wystawieniu faktury przez Zamawiającego, przeleje na wskazane konto Zamawiającego. Koszty załadunku, transportu i rozładunku złomu należy wkalkulować w ceny jednostkowe demontaży.
Drewno pochodzące z drzew usuniętych/wyciętych z terenu objętego inwestycją stanowi majątek gminy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie przystąpienia do wycinki w celu dokonaniu w dniu wycinki obmiaru pozyskanego drewna. Wykonawca sprzeda drewno pozyskane z wycinki zgodnie z wyceną sporządzona przez Zamawiającego. Sprzedaż drewna Wykonawca potwierdzi fakturą VAT, a dochody uzyskane z tytułu sprzedaży przekaże na rachunek dochodów gminy (wskazany przez Zamawiającego). W przypadku braku nabywcy drewna bezpośrednio po pozyskaniu drewna, Wykonawca przetransportuje drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4) Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, zgodnie z zapisami projektu Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Matejki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się