ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI LAN W BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SZCZECINIE PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 45.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, zadania inwestycyjnego w zakresie rozbudowy sieci LAN w budynku Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45.
2. Program funkcjonalno-użytkowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa, jeśli takie są wymagane.
5. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Arkońska 45
Szczecin 71-470
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Arkońska 45
Szczecin 71-470
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się