Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej ul. Jakuba w m. Dylaki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem robót, lub decyzją ZRID). Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej ul. Jakuba w m. Dylaki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szymona do ostatnich zabudowań włącznie. Na długości około 200m wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego w następującym zakresie:
a) poszerzenie jezdni wraz z odwodnieniem
b) przebudową zjazdów;
c) przebudową skrzyżowań;
d) przebudową lub budową oświetlenia ulicznego;
e) przebudową kolidującego uzbrojenia terenu;
f) wydzielenie niezbędnego gruntu do realizacji zadania;
g) uzyskanie stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, specyfikacja techniczna oraz projekt umowy
3. Czynności podejmowane w zakresie realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi projektowe, nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy. W związku z tym, zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający nie jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę projektantów świadczących usługi w ramach realizacji zamówienia.
4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Wykonawca jest zobligowany uwzględnić w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust.5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp.
6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę
7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa.
9. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Ks. J. Dzierżona 4B
Ozimek 46-040
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Ozimek
ul. Ks. J. Dzierżona 4B
Ozimek 46-040
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się