Przygotowanie koncepcji kreatywnej oraz realizacja społecznej kampanii poświęconej problemowi wytwarzania i publikowania w internecie intymnych materiałów przez osoby małoletnie intencjonalnie angażujące się w erotyczną lub seksualną aktywność

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii społecznej oraz produkcja materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kampanii, w ramach czego Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
a) prace copywriterskie w celu opracowania hasła przewodniego kampanii (key message), podhasła, a także, we współpracy z Zamawiającym, krótkich tekstów na grafiki kampanijne (np.: infografiki, ewentualnie inne),
b) prace graficzne/ilustratorskie w celu opracowania grafik niezbędnych do przeprowadzenia kampanii t.j.: bannerów internetowych, infografik, ewentualnie innych (zgodnie z Tabelą nr 2 „Materiały graficzne”) o wspólnej identyfikacji wizualnej kampanii (motyw przewodni/key visual).
2. Obsługa emisji kampanii reklamowych na portalach społecznościowych, prowadzonych przez NASK t.j.:
1) Facebook – oferowana liczba kliknięć, którą Wykonawca zobligowany jest zrealizować na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie określona przez Wykonawcę w pkt 6 Formularza Oferta, stanowiącego Załącznik nr 1 do Tom I SIWZ-IDW.
2) Twitter - oferowana liczba kliknięć, którą Wykonawca zobligowany jest zrealizować na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie określona przez Wykonawcę w pkt 7 Formularza Oferta, stanowiącego Załącznik nr 1 do Tom I SIWZ-IDW.
3) LinkedIn – oferowana liczba kliknięć, którą Wykonawca zobligowany jest zrealizować na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie określona przez Wykonawcę w pkt 8 Formularza Oferta stanowiącego Załącznik nr 1 do Tom I SIWZ-IDW.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Tom II SIWZ tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zwany w dalszej części „SOPZ”.
4. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Komisji Europejskiej „Łącząc Europę” (ang. „Connecting Europe Facility”).
7. W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
8. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
9. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie rozwiązania, które posiadają parametry techniczne i/lub funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone w Tomie II SIWZ- SOPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Kolska 12
Warszawa 01-045
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi marketingowe i PR

» Dane nabywcy

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy
Kolska 12
Warszawa 01-045
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się