Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego – 2 części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, określonego w Formularzu specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części:

Część 1 – Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Zawierciu
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Zawierciu:
a) Komputer przenośny (Laptop) – 25 szt.
b) Pakiet biurowy – 25szt.Część 2 - Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Centrum Usług Wspólnych
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Centrum Usług Wspólnych:
A. Komputer przenośny (Laptop) – 18 szt.
B. Projektor multimedialny mobilny – 1 szt.
C. Pamięć przenośna USB – 20 szt.
D. Skaner – 1 szt.
E. Listwa zasilająca – 2 szt.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w Formularzach specyfikacji techniczno-cenowej, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 4a i 4b do SIWZ.
4. Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, był gotowy do użycia zgodnie z przeznaczeniem bez ponoszenia dodatkowych nakładów, nie posiadał wad fizycznych i prawnych, pochodził z seryjnej produkcji, znajdował się w aktualnej ofercie producenta oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
b) Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji (poza producentem) w dostarczony przedmiot zamówienia przed dostawą do Zamawiającego (np. w odniesieniu do komputerów dokładanie pamięci RAM, wymiana dysku, procesora, podnoszenie oprogramowania układowego itp).
c) Zamawiający wymaga aby zaoferowana licencja i oprogramowanie:
było nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nie było aktywowane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia legalność licencji u producenta oprogramowania.
pochodziło z legalnego źródła i posiadało wszystkie składniki potwierdzające legalność ich pochodzenia (np.: oryginalne opakowanie, oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz licencyjny itp.),
nie naruszało ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
pochodziło z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek,
było gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem, bez ponoszenia dodatkowych nakładów.
d) W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how, Wykonawca poniesie wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
e) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek, wniesienie do pomieszczenia/pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz wszelkich innych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
f) Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt objęty był gwarancją producenta realizowaną przez serwis na okres określony w Załączniku nr 4a i 4b do SIWZ.
g) Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia pełnej dokumentacji związanej ze sprzętem, w języku polskim (lub wraz z tłumaczeniem na język polski), a w szczególności:
a) Instrukcji obsługi lub podręczników użytkownika,
b) Kart gwarancyjnych lub innych dokumentów związanych z udzieloną gwarancją.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rataja 29a
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Centrum Usług Wspólnych
Rataja 29a
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się