Dostawa 2600 sztuk płyt ażurowych typu Yomb

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem 2600 sztuk płyt betonowych ażurowych typu Yomb 100cm x 75cm x 12cm zbrojonych. Przewiduje się dostawę do 5 miejsc.
b) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, należytą starannością, rzetelnie, terminowo, bezpiecznie, przy zachowaniu dobrej jakości przedmiotu zamówienia.
c) Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w złożonej ofercie, stanowiącej integralną część umowy.
Płyty winny być wykonane z betonu B-25, krzyżowo zbrojone stalą wg PN-82/H-93215 w strefie dolnej i górnej. Na przedłożone płyty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy najpóźniej wraz z pierwszą partią płyt aktualną Aprobatę Techniczną oraz Krajową Deklarację Zgodności lub Krajową Oceną Techniczną oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych lub inne dokumenty równoważne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 3
Liniewo 83-420
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki

» Dane nabywcy

Gmina Liniewo
ul. Dworcowa 3
Liniewo 83-420
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się