Budowa drogi dojazdowej na dz. nr 191 w m. Łojewo

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej na dz. nr 191 w m. Łojewo.

3.2. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówieniu uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze dla robót budowlanych. Wszystkie prace objęte przedmiotem postępowania i umowy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem niniejszego postępowania jest robota budowlana w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Jeżeli w przekazanej dokumentacji, SIWZ oraz jakiejkolwiek innej dokumentacji przetargowej, Zamawiający wskazał nazwy konkretnego produktu, określonego producenta to oznacza jedynie, że jest to nazwa przykładowa. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne innych producentów, o nie gorszych parametrach.

3.3. Zamawiający proponuje/zaleca Wykonawcy dokonanie wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji mają dostęp do terenu objętego przedmiotem zmówienia. W przypadku konieczności zapoznania się z miejscem realizacji umowy Wykonawca proszony jest o kontakt z wymienioną osobą w SIWZ, która udostępni obiekt w celu dokonani wizji lokalnej. Osoba ta nie jest umocowana do przekazywania jakichkolwiek informacji związanych z prowadzonym postępowaniem czy opisem przedmiotu zamówienia. Pytania dotyczące prowadzonego postępowania i zasad przygotowania oferty czy sposobu realizacji przedmiotu zamówienia należy zgłaszać jedynie do Zamawiającego i tylko takie rozstrzygnięcia są wiążące strony postępowania przetargowego.

3.4. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów pomiędzy dokumentacją projektową
a przedmiarem, Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego przed terminem składania oferty, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji
w formie odpowiedzi na pytanie.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych, zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów istniejących.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Królowej Jadwigi 43
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Inowrocław
Królowej Jadwigi 43
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się