DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:
CZĘŚĆ NR 1- ŚRODKI HIGIENICZNE (MYDŁO W PŁYNIE)
CZĘŚĆ NR 2- ŚRODKI HIGIENICZNE (PAPIER TOALETOWY, RĘCZNIKI PAPIEROWE)
CZĘŚĆ NR 3- ŚRODKI HIGIENICZNE (RĘCZNIKI JEDNORAZOWE)
3. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ.
4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.
6. Kod CPV: 33711900-6, 33761000-2, 33763000-6, 3954100-9.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.
9. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy PZP.
10. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie, który charakteryzuje produkty, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy PZP przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się