Dostawa i montaż wyposażenia dla Klubu „Senior+” w miejscowości Rożnowice

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dla Klubu „Senior+” w miejscowości Rożnowice.
2. Dostawa realizowana w ramach zadania „Modernizacja oraz wyposażenie pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowicach na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+” – Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, edycja 2020.
3. Zamówienie zostało podzielone na 2 niżej opisane części:
1) część 1 – Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego do Klubu „Senior+” w miejscowości Rożnowice,
2) część 2 – Dostawa i montaż mebli do Klubu „Senior+” w miejscowości Rożnowice.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, wykaz rzeczowy i ilościowy wskazany został w:
1) dla części 1 - w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ),
2) dla części 2 – w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ),
dodatkowo
3) dla obydwu części – w rzutach piętra zawierających zestaw mebli i sprzętu kuchennego, stanowiących zał nr 3 do SIWZ. Powyższe rysunki projektowe zawierają dokładne wymiary pomieszczeń oraz usytuowanie i zestawienie przedmiotu zamówienia. Podane wymiary mebli i sprzętu kuchennego są poglądowe. Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych wymiarów mebli i sprzętu kuchennego. Odchylenia nie mogą pogarszać wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych jak również parametrów estetycznych i stopnia powiązania elementów wyposażenia z architekturą obiektu.
4. Dodatkowe wymagania dla obydwu części zamówienia:
1) Elementy wyposażenia będące przedmiotem dostawy powinny odpowiadać normom i specyfikacjom technicznym oraz spełniać wymogi jakościowe. Muszą posiadać wymagane certyfikaty, badania i atesty dopuszczające je do stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na przepisy dotyczące trudnopalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania, przepisy dotyczące zgodności z wymogami higieniczno-sanitarnymi itp., wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych. Wszystkie atesty i certyfikaty, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji muszą zostać dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wad, wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych, zapakowany i odpowiadający normom jakościowym.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji zmówienia dokonać szczegółowego obmiaru z natury w miejscach, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia, ustalić i uzgodnić z Zamawiającym ewentualne zmiany w zakresie dostarczanych elementów. Pomiary można wykonać po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.
4) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
5) Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu elementów wyposażenia w formie telefonicznej lub email - z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy i montażu,
6) Wszystkie elementy wyposażenia muszą być wniesione do pomieszczeń w dniu dostawy oraz zamontowane maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy. Meble muszą być wypoziomowane, ustawione we wskazanych miejscach i zamontowane w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację.
7) Dostawę należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
8) Podczas montażu Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP.
9) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) z pomieszczeń, do których dostarczono elementy wyposażenia.
10) Koszty dostawy, montażu oraz rozmieszczenia sprzętu kuchennego oraz mebli należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy i żądania jego dostawy zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w przypadku:
- braków ilościowych, przy czym za brak ilościowy będzie uważane również dostarczenie urządzenia zniszczonego, noszącego śladu użytkowania, uszkodzenia, oraz wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące stanu opakowań Przedmiotu Umowy,
- niezgodności wymagań w stosunku do opisanych przez Zamawiającego,
- dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówieni pod względem jakości, trwałości funkcjonalności oraz parametrów technicznych.

5. Rozwiązania równoważne:
1) Tam, gdzie w SIWZ zostało określone pochodzenie wskazujące na markę, znak towarowy, producenta, dostawcę materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany przez Zamawiającego w OPZ – zał. nr 1 i 2 do SIWZ oraz zał. nr 3 do SIWZ) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
2) Zamawiający informuje, że wskazane w opisach przedmiotu zamówienia określenia identyfikujące konkretną rzecz albo kojarzące producentów, mają charakter informacyjny i służą wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
4) Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. Wykonawca oświadczy w formularzu cenowym, czy dla kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/ urządzenia, o których mowa w SIWZ oraz załącznikach do niej czy też zastosował materiały/ wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowo – asortymentowym (zał. nr 4a do SIWZ) wykaz materiałów/wyrobów/urządzeń oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
5) Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
6) W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.
6. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
7. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Biecz 38-340
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Gmina Biecz
Rynek 1
Biecz 38-340
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się