Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Ustka

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Ustka. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania: ZADANIE 1 – usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie Centrum Tenisowego w Ustce – budowa infrastruktury i jednego kortu tenisowego otwartego. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 7 do SIWZ. ZADANIE 2 - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego w Ustce. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji określa dokumentacja Projektowa stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego będzie obejmowało następujący zakres obowiązków: 3.1 ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w projekcie, przy czym: a) czas pracy inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót i powinien zawierać się w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:00 w dni robocze; b) czas jednorazowej obecności inspektora nadzoru na terenie budowy uzależniony jest od zakresu czynności jakie inspektor musi wykonać w trakcie pobytu w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; c) wymagana jest obecność inspektora nadzoru każdej branży na terenie budowy w terminach dostosowanych do bieżącego postępu robót umożliwiających prawidłowe wykonywanie obowiązków, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
3.2 osobisty pobyt inspektora nadzoru na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu technicznego; 3.3. wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót; 3.4. potwierdzanie gotowości do odbioru robót. 3.5. uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji; 3.6. wydawanie Wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego; 3.7. uczestniczenia w Radach Budowy zorganizowanych przez Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z rad; 3.8. kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem; 3.9. zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 3.10. potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.; 3.11. przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięcie terminu wykonania prac (przedłużenie lub skrócenie) zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu; 3.12. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia do odbioru, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach częściowych, końcowych przekazywania ich do użytkowania; 3.13. wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 3.14. wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę; 3.15. prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 3.16. żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad;
3.17. wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 3.18. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 3.19. udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego; 3.20 potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad; 3.21.wykonywanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej robót ulegających zakryciu lub zanikających; 3.22.udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót i zastosowania materiałów; 3.23. potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad; 3.24. kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, (zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy; 3.25. sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 3.26. kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów, materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót; 3.27. prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy; 3.28. przekazanie Zamawiającemu dokumentacji techniczno-ruchowej; 3.29. bieżące prowadzenie i przekazywanie dokumentacji zdjęciowej budowy Zamawiającemu;
3.30. prowadzenie rejestru pobytów nadzoru na budowie; 3.31. inne zadania wynikające z przepisów prawa budowlanego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Ustka
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się