Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy (PKOB 1274).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy (PKOB 1274).

Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o:
1) Decyzje o pozwoleniu na budowę nr: 24/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 22/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 21/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 20/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 23/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 19/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 18/O/2019 z dnia 28.08.2019 r.,
2) Postanowienia nr: DWOP nr 54/P/2016, DWOP nr 46/P/2016, DWOP nr 47/P/2016, DWOP nr 48/P/2016, DWOP nr 50/P/2016, DWOP nr 52/P/2016, DWOP nr 53/P/2016.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach:
- projektach budowlanych i wykonawczych,
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
- przedmiarach robót – pomocniczo.

Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019 poz.742) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych.

Przedmiot zamówienia w szczególności polega na wykonaniu robót dla każdego budynku:
a) przygotowaniu terenu i przyłączeniu obiektów do sieci w tym m.in.:
• przebudowa istniejącego zasilania budynku – likwidacja istniejącego złącza kablowego oraz montaż nowej szafy kablowej;
• odkopanie i ułożenie kabli po nowej trasie;

b) robót ogólnobudowlanych w tym m.in.:
• przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych – stolarki drzwiowej i okiennej;
• wymianę stolarki drzwiowej i okiennej z obróbką otworów;
• montaż stolarki dymoszczelnej;
• zabezpieczenie balustrady schodowej;
• demontaż elementów palnych w ciągach komunikacyjnych;
• roboty malarskie;
• tynkowanie;
• uprzątnięcie terenu budowy;

c) robót sanitarnych w tym m.in.:
• instalacja wodociągowa oraz hydrantowa - rozdział istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej na projektowaną instalację hydrantową oraz bytową, demontaż istniejącej instalacji hydrantowej, wykonanie nowej instalacji hydrantowej;
• wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego;

d) robót elektrycznych i teletechnicznych w tym m.in.:
• przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
• zainstalowanie central oddymiających z instalacją zasilającą;
• instalacje oświetlenia awaryjnego;
• ochrona przeciwporażeniowa;
• zainstalowanie awaryjnych źródeł zasilania – baterii akumulatorów bezobsługowych;
• zainstalowanie czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru;
• zainstalowanie napędów do okien oddymiających;
• instalacja wnętrzowa systemu oddymiania – linie dozorowe;
• badania i pomiary;

e) wyposażenia w tym m.in.:
• montaż oznakowania ewakuacyjnego;
• montaż gaśnic proszkowych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:
1) Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną (dla każdego budynku oddzielnie) – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 – to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

2) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.).

3) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (min. 6-10 zdjęć na każdy budynek) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty przekazania terenu budowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej.

4) Wykonawca wykona instrukcję: bezpieczeństwa pożarowego (dla każdego budynku oddzielnie) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) – Rozdział 2, § 6.1. instrukcję eksploatacji dla wykonanych instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów.

5) Wykonawca przeprowadzi szkolenia wytypowanych przedstawicieli Administratora i Użytkowników z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej wszystkich urządzeń, systemów i instalacji specjalistycznych montowanych na obiekcie w terminie wyprzedzającym zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru. Terminy przeprowadzenia szkoleń winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym.
Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający temat, zakres, datę oraz listę uczestników (z podpisami) szkolenia.

UWAGA:
 Roboty budowlane będą realizowane na terenie jednostki wojskowej w użytkowanych budynkach.
 Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.
 Odstępstwa od wymagań podanych w STWiOR mogą mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego, wyznaczonym do nadzorowania prac.

2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w projektach budowlanych, postanowieniach (załącznik nr 7 do SIWZ), w projektach wykonawczych i ekspertyzach (załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiarze robót (załącznik nr 10 do SIWZ).
UWAGA:
Dokumentacja niejawna dotycząca zamówienia (27 teczek), tj.:

1) PB – Zagospodarowanie terenu. Opracowanie wielobranżowe. Bud. nr 6
2) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 1
3) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 2
4) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3
5) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4
6) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura/Elektryka Bud. 6
7) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3
8) PB – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4
9) PB – System oddymiania. Bud. 2
10) PB – System oddymiania. Bud. 3
11) PB – System oddymiania. Bud. 4
12) PB – System oddymiania. Bud. 6
13) PB – System oddymiania. Bud. 3
14) PB – System oddymiania. Bud. 4
15) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 1
16) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 2
17) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3
18) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4
19) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura/Elektryka Bud. 6
20) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3
21) PW – Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4
22) PW – System oddymiania. Bud. 2
23) PW – System oddymiania. Bud. 3
24) PW – System oddymiania. Bud. 4
25) PW – System oddymiania. Bud. 6
26) PW – System oddymiania. Bud. 3
27) PW – System oddymiania. Bud. 4

jest do wglądu w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego Rejonowego Zarządu Infrastruktury Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach 0800-1400 po wcześniejszym złożeniu pisma do Zamawiającego z prośbą o wgląd do dokumentów niejawnych. Termin dokonania wglądu należy zgłosić pisemnie z dwudniowym wyprzedzeniem, wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu udostępnienia dokumentacji niejawnej należy wyjaśnić z p. Markiem Rogalskim tel. 261 45 20 08.

Wglądu mogą dokonać tylko osoby posiadające:
 ważne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) (oryginał do wglądu) oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (oryginał do wglądu).

3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
1) Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy, zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób biorących udział przy realizacji zamówienia, wykonujących czynności opisane poniżej. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje.
Zamawiający, działając w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób wykonujących następujące czynności:
Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
a) czynności bezpośredniego nadzoru i kierowania pracami branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej:
- jako majster budowlany (1 osoba może nadzorować więcej niż 1 pracę w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji),
b) czynności w zakresie prac:
- ziemnych
- rozbiórkowych
- murarskich, tynkarskich, malarskich
- izolacyjnych
- wykończenia wnętrz
- elewacyjnych
- instalacyjnych elektrycznych, teletechnicznych wewnętrznych i zewnętrznych
- instalacyjnych wodociągowych, kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, c.o., wentylacji
- chodnikowych, brukarskich
- montażowych, stolarskich, ślusarskich
- montaż instalacji i wyposażenia zabezpieczeń technicznych,
• zatrudnienie osób do wykonywania w/w czynności musi trwać co najmniej przez okres realizacji tych czynności wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) uzgodnionego z Zamawiającym,
• w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności wykazanych w poz. 1 przed upływem czasu wykonania tej czynności Wykonawca powinien zatrudnić bez zbędnej zwłoki na to miejsce na podstawie umowy o pracę inną osobę(y), które będą spełniały warunki udziału w postepowaniu będą mogły wykonywać powierzone czynności.

2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w poz. 1):
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
a) Wykonawca/Podwykonawca na etapie realizacji zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia listy obecności, która powinna obejmować osoby zatrudnione do wykonywania czynności, o których mowa w poz. 1) i być zgodna z harmonogramem realizacji zamówienia,
b) Wykonawca/Podwykonawca na etapie realizacji zamówienia jest zobowiązany do posiadania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia jak: kopii umów o pracę, deklaracje zgłoszenia do ZUS, dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności, o których mowa w poz. 1.
3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymagań, o których mowa w poz. 1) oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
• żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
• przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem zapisów Prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności określonych powyżej:
a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności określone w HRF wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; obowiązek ochrony danych ciąży na Wykonawcy,

b) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) do wglądu w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami Prawa, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

Z dokonanej kontroli, zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiającego – inspektora nadzoru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Narutowicza 17B
Szczecin 70-240
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Narutowicza 17B
Szczecin 70-240
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się