Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w m. Wola Droszewska w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w m. Wola Droszewska w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (załącznik
nr 4 do SIWZ).
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 5312P w m. Wola Droszewska w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone, o łącznej długości 0,990 km.
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie poszerzenia jezdni, obejmujące m.in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz warstwy ścieralnej, oznakowanie poziome, montaż tabliczek uchylnych U-24, obsługa geodezyjna w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do realizacji
niniejszego zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia.


4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega
na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli pracowników fizycznych, kierowców środków transportu, operatorów maszyn
i urządzeń.
2) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ppkt 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym kierownika budowy.
3) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę
o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
4) W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone w ppkt 1, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wraz z wykazaniem m.in. imion i nazwisk pracowników, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz stanowiska (zakresu wykonywanych czynności).
5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę zanonimizowanych, w sposób zapewniający ochronę danych osobnych pracowników, zgodnie z przepisami „RODO” [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1] (to jest w szczególności bez adresów,
nr PESEL pracowników), imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.
6) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonania ich oceny,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót,
c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzanie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7) Sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w ppkt 1:
a) w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt 4-5, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5000,00 zł brutto za każde zdarzenie,
b) za oddelegowaniem do wykonywana prac na stanowiskach wskazanych
w ppkt. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umów o pracę – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek.
5. Standardy jakościowe zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 5 do SIWZ.
6. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz innych przepisów,
o ile mają zastosowanie. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach.
7. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zmawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych
do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość – niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte
w dokumentacji technicznej).
Wskazane w kosztorysie ofertowym/dokumentacji projektowej nazwy materiałów/producentów poprzedzone wyrazem „np.” mają jedynie charakter przykładowy. Zaoferowanie produktu innego w takim przypadku, nie wymaga złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych.
8. Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne
w przygotowaniu oferty.
9. Kody opisujące przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 45.23.31.40-2 roboty drogowe, 45.23.32.20-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg.
10. Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Św. Józefa 5
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Kaliski
Plac Św. Józefa 5
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się