Remont drogi gminnej ulicy Aleje Lipowe w Świebodzicach wraz z remontem oświetlenia i doświetleniem przejść dla pieszych.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu nawierzchni chodnika ulicy Aleje Lipowe w Świebodzicach, umożliwiający jego bezpieczne użytkowanie zgodnie z wiedzą, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, w szczególności:
 rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z krawężnikami granitowymi,
 rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników z płyt betonowych oraz kostki granitowej wraz z obrzeżami chodnikowymi,
 wykonanie koryta – w tym rozbiórkę istniejącej podbudowy nawierzchni,
 wykonanie robót ziemnych (wykopów),
 wykonanie krawężników granitowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,
 wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi:
• warstwa stabilizacji cementowej gr. 15 cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm,
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
 wykonanie obrzeży chodnikowych betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem,
 wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika:
• warstwa odsączająca z pospółki piaskowej gr. 10 cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm,
• podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
• kostka betonowa gr. 6 cm, dostosowana wizualnie do istniejącej po remoncie chodnika w 2019 r.,
 wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdów indywidualnych w obrębie działki drogowej:
• warstwa stabilizacji cementowej gr. 15 cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
• podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
• kostka granitowa nieregularna 15/17 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji z kostki granitowej,
 wykonanie odwodnienia poprzez istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej,
 uporządkowanie terenów zielonych,
 wprowadzenie stałej organizacji ruchu wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
 wymianę oświetlenia drogowego, wykonanie nowych punktów oświetleniowych oraz
doświetlenie przejść dla pieszych wraz z liniami zasilającymi zgodnie z częścią elektryczną ww. projektu budowlano-wykonawczego.

W trakcie realizacji zamówienia należy:
1) wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną, w skład której wchodzi projekt budowlano - wykonawczy i specyfikacja techniczna, opracowane przez Pracownię Projektową „KONSTRUKTOR” mgr inż. Piotr Rajca z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Wojska Polskiego 5,
2) zabezpieczyć teren placu budowy przed wejściem osób postronnych zgodnie z przepisami prawa,
3) szczegółowo sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia,
4) wykonać, uzgodnić i wprowadzić projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
5) w imieniu Zamawiającego zgłosić rozpoczęcie robót we właściwym nadzorze budowlanym,
6) w imieniu Zamawiającego powołać kierownika budowy i opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
7) wywieźć z terenu budowy materiały nieużyteczne na składowisko odpadów,
8) uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem,
9) zapewnić dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
10) wykonać badania, sprawdzenia i pomiary,
11) wykonać operat kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego,
12) uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie w imieniu Zamawiającego oraz przeprowadzić procedurę zakończenia budowy zgodnie z przepisami prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Świebodzice 58-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Świebodzice
Rynek 1
Świebodzice 58-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się