Opracowanie i dostarczenie III wydania przewodnika dla rowerzystów pn. "Przewodnik rowerowy - Trasa Twierdzy Wrocław"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostarczenie III wydania przewodnika dla rowerzystów pod nazwą „Przewodnik rowerowy - Trasa Twierdzy Wrocław”, zwanego dalej „przewodnikiem”.
Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:
Etap I: opracowanie projektu III wydania przewodnika dla rowerzystów pod nazwą „Przewodnik rowerowy - Trasa Twierdzy Wrocław”, zwanego dalej „Projektem”.
Etap II: druk i dostawa przewodnika w nakładzie 2.000 sztuk.
Wykonawca zobowiązany będzie do konsultowania na bieżąco przedmiotu Umowy z Zamawiającym i uwzględniania zgłaszanych uwag, zastrzeżeń i wniosków Zamawiającego do przekazanego Projektu, wprowadzając wszelkie zmiany w Projekcie, w terminie uzgodnionym przez strony, do momentu uzyskania pełnej akceptacji Projektu przez Zamawiającego.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności przekaże Wykonawcy w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy poprzednie wydanie przewodnika.
Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarte są
w projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

pl. Nowy Targ 42377
Wrocław 50-141
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 42377
Wrocław 50-141
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się