Budowa łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką Nr 716, Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica - Kosów ul. Strażacka i Północna, Michałów ul. Słoneczna, Jarosty ul. Łąkowa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką Nr 716 oraz przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica - Kosów ul. Strażacka i Północna, Michałów ul. Słoneczna, Jarosty ul. Łąkowa

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne

3. Zakres robót obejmuje:

1) Budowa łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką Nr 716 (droga gminna)

Zadanie obejmuje:
- rozbiórkę istniejącego okrawężnikowania wraz z rozbiórką nawierzchni istniejącej
drogi gminnej
- rozbiórkę istniejącego chodnika
- wykonanie robót ziemnych na całym zakresie objętym projektem
- wykonanie okrawężnikowania krawężnikiem betonowym i obrzeżem betonowym
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodników
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na jezdni i nawierzchni z kostki w pasie chodnika

Długość odcinka: od km 35,56 m (0+000,00 do km 0+035,56)

Spadek poprzeczny jezdni –daszkowy – 2 % ,chodnika-2%

Szerokość jezdni: 5,5 m

Konstrukcja nawierzchni jezdni :
- warstwa ścieralna z BA AC 11S - grub. 4 cm
- warstwa wiążąca z BA AC 16W - grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego –stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem - grub. 25 cm
- krawężnik betonowy uliczny 20/30/100 należy ustawić na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 gr . 5cm i ławie betonowej B10

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- warstwa ścieralna kostka betonowa - grub. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa - grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. - grub. 20 cm
- obrzeże betonowe o wym. 8x30x100 należy ustawić na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr . 5cm

Odwodnienie projektowanej drogi odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów odpływowych – przydrożnych.2) Przebudowa ul. Strażackiej i ul. Północnej w Kosowie (drogi wewnętrzne, dz. nr 130, 203 obr. Kosów)

Długości odcinków:
- ul. Strażacka: 475 m, szerokość: 5,0 m
- ul. Północna: 215 m, szerokość: 4,5 m

Zakres prac:
- wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej
- uzupełnienie podbudowy warstwą tłucznia o gr. 10 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm
- pobocza z tłucznia o szer. 0,5 m
- regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej
3) Przebudowa ul. Słonecznej w Michałowie (droga wewnętrzna, dz. 105/12, 105/15, 105/17, 105/19, 105/21, 202/2 obr. Michałów).

Długość odcinka: 250 m, szerokość: 4,0 m

Zakres prac:
- wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej
- uzupełnienie podbudowy warstwą tłucznia o gr. 10 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm
- pobocza z tłucznia o szer. 0,5 m
- udrożnienie istniejącego rowu


4) Przebudowa ul. Łąkowej w Jarostach (droga wewnętrzna, dz. 136 obr. Jarosty).

Długość odcinków:
- 180 m, szerokość: 4,0 m
- 80 m, szerokość 3,0 m

Zakres prac:
- wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej
- uzupełnienie podbudowy warstwą tłucznia o gr. 15 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm
- pobocza z tłucznia o szer. 0,5 m
- udrożnienie istniejącego rowu


5. Ważne:
1. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory.
2. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień.
3. Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb.
4. Materiał – destrukt z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu

Zakres robót przedstawiono na załączonych mapach sytuacyjno-wysokościowych.

Ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizję lokalną.
Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej proszeni są o zgłoszenia drogą elektroniczną ze wskazaniem imienia i nazwiska na adres e-mail: ug@moszczenica.eu.

6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.

8. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności.

9. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. robót w branży drogowej w zakresie wykonania nawierzchni.

10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace brukarskie, prace wykonywane przez pracowników fizycznych).
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwane dalej ,,RODO”. Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1/60 minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę, za każdy dzień, w którym osoba nie była zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcą postanowień zobowiązujących do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, oraz umożliwiających Zamawiającemu możliwość skontrolowania niniejszego obowiązku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kosowska 1
Moszczenica 97-310
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
Moszczenica 97-310
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się