„Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna- II ETAP, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie”

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni ulicy Szkolnej w miejscowości Wtórek
w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna- II ETAP, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie”

Zakres prac:
Długość odcinka: 426,00 mb
- konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr.6 cm,
- kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m2,
- podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3 o gr. 20 cm,
- kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 15 cm,
- ułożenie krawężników betonowych 15x22 cm na posypce cem- piaskowej
- regulacje studzienek- zawory wodociągowe i gazowe
- pobocza
- pobocza z mieszanki mineralnej granitowej o gr. 15 cm.
Inwentaryzacja powykonawcza całości robót.
Roboty budowlane.

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

1.1. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej zawierającej:
1) Projekt budowlano- wykonawczy
2)SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
3) Kosztorys ofertowy, przedmiar

1.2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.266 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

1.3. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej
są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć; winny być kompatybilne na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz.701 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.).

Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

1.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy: niż 3-lata, licząc od terminu odbioru końcowego.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

a) Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego Przedmiotu zamówienia.
b) Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 3 lat licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag.
c) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia jest rozszerzona do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu Zamówienia istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie Zamówienia w chwili odbioru.
d) Zamawiający, zgodnie z treścią art.579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości.
e) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia rękojmi za wady o wykonywanie obowiązków wynikających z rozszerzonej rękojmi.
f) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące Przedmiot Umowy za wbudowane lub / dostarczone materiały lub / i urządzenia oraz elementy wyposażenia. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta i w takim wypadku Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Gimnazjalna 5
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Ostrów Wielkopolski
Gimnazjalna 5
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się