Utwardzenie nawierzchni przy sali gimnastycznej w Ruszowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Utwardzenie nawierzchni przy Sali gimnastycznej w Ruszowie dz. Nr 200/2, 200/3, 281/2583.
2. Zakres: powierzchnia robót ziemnych obejmuje około 900m2 w tym powierzchnia chodników na dojściach i dojeździe 800,26m2 oraz ustawienie krawężników razem 26,22m i obrzeży trawnikowych betonowych 231,56 m.
3. Wykonawca powinien rozpocząć prace po zakończeniu przebudowy Sali gimnastycznej lub wcześniej po uzyskaniu zgody Wykonawcy, który odpowiada za plac budowy. Termin przewidziany na zakończenie robót budowlanych z przebudową Sali gimnastycznej - 15.12.2020r.
4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:
1) dokumentacją projektową zawierającą:
a) Projekt budowlany;
b) Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania.
2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
W/w opracowania stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
5. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą standardów określonych w dokumentacji projektowej. Zaoferowane rozwiązanie równoważne nie może powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne elementy jako równoważne, zobowiązany jest do złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Treść tych dokumentów powinna być na tyle szczegółowa i jednoznaczna, aby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych przez Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
7. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
8. Przed wbudowaniem wszelkich materiałów i urządzeń oraz zastosowaniem konkretnej technologii Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sikorskiego 3
Węgliniec 59-940
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
Węgliniec 59-940
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się