Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych dojazdowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnych dróg wewnętrznych dojazdowych.
Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje:
1) Część nr 1 zamówienia:
a) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Bzianka na dz. o nr. ewid. gr. 42/1 , od km 0+004 do km 0+195,
b) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Klimkówka odc.1 na dz. o nr. ewid. gr. 3578/2 od km 0+009 do km 0+025 oraz odc.2 na dz. o nr. ewid. gr. 3597/1 od km 0+034 do km 0+245,
c) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Posada Górna na dz. o nr. ewid. gr. 58/8 , od km 0+012 do km 0+108,
d) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Posada Górna na dz. o nr. ewid. gr. 268/2 , od km 0+008 do km 0+071,
e) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Posada Górna na dz. o nr. ewid. gr. 1706/1 , 1709/6 i 1714/4 , od km 0+000 do km 0+088,
f) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Puławy (Górne) na dz. o nr. ewid. gr. 244 , od km 0+007 do km 0+172,
g) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sieniawa na dz. o nr. ewid. gr. 1101/56 i 1232/5 , od km 0+260 do km 0+481,
h) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wróblik Szlachecki na dz. o nr. ewid. gr. 619/5 , od km 0+006 do km 0+260,
i) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wróblik Szlachecki na dz. o nr. ewid. gr. 612 , od km 0+000 do km 0+059,
j) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Łazy na dz. o nr. ewid. gr. 2818, od km 0+005 do km 0+108,
k) Przebudowę gminnej drogi dojazdowej - w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 338/1, 337/2.

2) Część nr 2 zamówienia:
a) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wisłoczek na dz. o nr. ewid. gr. 48 , od km 0+083 do km 0+177,
b) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wisłoczek na dz. o nr. ewid. gr. 83 , od km 0+007 do km 0+185,
c) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wisłoczek na dz. o nr. ewid. gr. 101 , od km 0+004 do km 0+202,
d) Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wisłoczek na dz. o nr. ewid. gr. 124 , od km 0+007 do km 0+170.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
- Dokumentacją techniczną (w związku z rozliczeniem ryczałtowym, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy) - załącznik nr 9 do SIWZ;
- Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami BHP.
3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności:
1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio roboty budowlane.
2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.
5. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują.
6. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów
potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.
8. Materiały i urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2014 r. o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dotyczącą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dotyczącą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
9. Każda partia materiału musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.
10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, w tym na wbudowane materiały wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
11. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji, Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji – 40 %.
1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 36 miesięczną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mitkowskiego
Rymanów 38-480
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego
Rymanów 38-480
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się