Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie Powiatu Legionowskiego wraz z trzyletnią pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie Powiatu Legionowskiego wraz z trzyletnią pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) nasadzenia 6 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1820W – ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów na terenie gminy Jabłonna. Minimalny obwód pnia sadzonki (mierzony na wys. 100 cm): 10,00 cm. 2) nasadzenia 6 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1820W – ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów na terenie gminy Jabłonna. Minimalny obwód pnia sadzonki (mierzony na wys. 100 cm): 10,00 cm. 3) nasadzenie 41 szt. drzew gatunku jesion wyniosły w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1807W – ul. Prostej w miejscowości Karolino na terenie gminy Serock. Minimalny obwód pnia sadzonki (mierzony na wys. 100 cm): 12,00 cm. 2. Każde drzewo należy zabezpieczyć trzema drewnianymi palikami impregnowanymi o minimalnej średnicy Ø 6 cm i taśmą oraz wyposażyć w rurę drenacyjną pod bryłą korzeniową. Rura drenacyjna powinna mieć min. 8 cm średnicy, jeden koniec rury należy umieścić w podłożu, w odległości ok. 20 cm w bok od dolnej części bryły, a drugi ponad powierzchnią gruntu. Ponadto każdą sadzonkę należy objąć trzyletnia pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego. 3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób pielęgnacji określa projekt wykonawcy dotyczący wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie Powiatu Legionowskiego stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o prace wszystkie osoby na okres realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktyczne związane z przedmiotem zamówienia tj. - kierowanie lub nadzorowanie usług związanych z sadzeniem drzew, - kierowanie samochodu (do 3,5 tony) do transportu materiału roślinnego – posiadanie prawa jazdy kategorii B. 5. Realizacja w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie wyżej wymienione czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).
6. Wymagania dotyczące: - sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób, - uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 7. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy, natomiast okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Legionowo 05-119
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Legionowski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Legionowo 05-119
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się