Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w gminie Jodłowa – dla miejscowości: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze z włączeniem do wodociągu na granicy z gminą Ryglice – ETAP I

» Opis zapytania

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wybudowanie (formuła zaprojektuj i wybuduj) sieci wodociągowej wraz z pompownią wody dla miejscowości: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze w gminie Jodłowa z włączeniem do wodociągu na granicy
z gminą Ryglice, wraz z niezbędnym uzbrojeniem, budowlami i urządzeniami technicznymi,
o długości według koncepcyjnej trasy przebiegu ok. 11,5 km oraz zaprojektowanie przyłączy wodociągowych do nieruchomości na trasie wodociągu w szacowanej ilości 118 sztuk według koncepcyjnej trasy przebiegu sieci, w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w gminie Jodłowa – dla miejscowości: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze z włączeniem do wodociągu na granicy z gminą Ryglice – ETAP I”.
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych
i wykonawczych) sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości oraz pompownią wody, a także zaprojektowanie przyłączy wody wodociągowej do nieruchomości na trasie wodociągu, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń
i decyzji administracyjnych związanych z wykonaniem i przekazaniem do użytkowania przedmiotu zamówienia, wytyczenie, roboty budowlane, wykonanie prób końcowych, organizację oraz uprzątnięcie terenu budowy, usunięcie wad oraz działania niezbędne do przejęcia robót przez Zamawiającego wraz dostarczeniem wymaganych dokumentów odbiorowych. Do Wykonawcy należy także uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym, uzgodnienie ze służbami / rzeczoznawcami wymaganymi Prawem budowlanym i przepisami związanymi, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych opracowań, decyzji, pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
UWAGA: Zakres zadania nie obejmuje budowy przyłączy wody wodociągowej do nieruchomości, a jedynie ich zaprojektowanie (projekt przyłączy stanowi zakres niekwalifikowany).
Szczegółowy opis i zakres prac projektowych i robót budowlanych przedstawiony został
w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ - Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej „PFU” oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (w zakresie przyłączy wodociągowych, zwanym dalej „OPZ”).
Sieć wodociągowa powinna zostać zaprojektowana ściśle wg wskazań zawartych w PFU. Trasa wodociągu ma przebiegać w taki sposób, aby możliwe było przyłączenie obiektów wg wskazania w OPZ. Wykonawca nie ma możliwości samowolnego zaprojektowania sieci wodociągowej o większej długości, większej liczby hydrantów, zasuw, itp. od wielkości podanych w PFU bez uzyskania zgody Zamawiającego.
Przyłącza wody wodociągowej do nieruchomości należy zaprojektować ściśle wg wskazań
w OPZ.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów stanowiących koszty niekwalifikowane - w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków zgodnie z wytycznymi EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu robót.
Zgodnie z informacją opublikowaną 24 września 2019 r. na stronie internetowej:
http://prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/166-kwalifikowalnosc-przylaczy-w-ramach-operacji-typu-gospodarka-wodno-sciekowa-w-ramach-prow-2014-2020
„W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kwalifikowalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" objętej PROW na lata 2014-2020 z uwagi na podjętą uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r sygn. akt. III SZP 2/16, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) pismem z dnia 18.09.2019 r. wyraziło stanowisko w tej sprawie. Zgodnie z ww. pismem, MRiRW podtrzymało dotychczas przyjęte stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 11.10.2016 r., znak; ROW.wrt.504.26.2016."
Pisma przytoczone powyżej stanowią załącznik do PFU.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyłącze wodociągowej jest niekwalifikowane od granicy nieruchomości odbiorcy do wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Koszty budowy przewodów zlokalizowanych poza granicami nieruchomości przyłączanej mogą być kwalifikowane, a w granicach nieruchomości przyłączonej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu.

Wymaga się, aby Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej wykonał szczegółowy schemat projektowanych odcinków sieciowych oraz przyłączy wraz z podaniem ich kluczowych parametrów, jak długość oraz średnica. Na powyższym schemacie powinny znaleźć się również elementy rozliczeniowe, takie, jak zasuwy czy hydranty wraz
z przyporządkowaną liczbą porządkową oraz średnicą danej zasuwy. Schemat należy opracować na mapie do celów projektowych oraz na mapie ewidencyjnej. Schemat podlega akceptacji Inspektora Nadzoru/Zamawiającego.
Miejsce realizacji: Gmina Jodłowa.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w czasie realizacji przedmiotu Umowy, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń oraz wykonywaniem prac fizycznych na budowie w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia następujących dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę:
a) wydruku ZUS - DRA potwierdzonego za zgodność z oryginałem przedstawiciela Wykonawcy za ostatni wymagalny okres rozliczeniowy, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, lub
b) kopii umów o pracę Pracowników świadczących określone czynności, poświadczone za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że kopie umów będą zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a informacje dotyczące: imion i nazwisk pracowników, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków będą możliwe do zidentyfikowania.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).
Wykonawca dopilnuje, aby zapisy powyższych punktów przestrzegał każdy Podwykonawca (w tym dalszy Podwykonawca).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Jodłowa 1A
Jodłowa 39-225
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Jodłowa
Jodłowa 1A
Jodłowa 39-225
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się