„Dostawa bloczków betonowych wraz z ułożeniem”

» Opis zapytania

5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bloczków betonowych wraz z ułożeniem z nich muru o długości min 94m i wysokości 2,4m:
 mur powinien być zbudowany głównie (min. 50% całości) z bloczków betonowych o wymiarach: sz.80 x dł.160 x wys.40 cm,
 dopuszcza się inne wymiary bloczków betonowych tylko w miejscu łamania muru oraz w sytuacji gdzie trzeba dopasować jego długość do krawędzi placu, na którym będzie umieszczony,
 wysokość muru: 240cm,
 bloczki wykonane z betonu C30/37,
 montaż bloczków na zakładkę,
 mur ustawiony w kształcie litery „L” (rys. w załączniku),
 montowany mur musi przylegać bezpośrednio do obecnie istniejącego muru
i stanowić z nim jedną spójną całość,
 transport, załadunek oraz rozładunek kostek betonowych w siedzibie Zamawiającego jest po stronie Wykonawcy,
 Wykonawca ponosi pełen koszt ustawienia muru wraz z materiałami niezbędnymi do jego prawidłowego ułożenia.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44114200-4 – Produkty betonowe.
44111600-7 – Bloki.

5.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Tom II SIWZ.

5.4. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących dostawy będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia.
5.6. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały konstrukcyjne
  • Kamień

» Dane nabywcy

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się