Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej na potrzeby projektu pt. ”Kompleksowe badania rozwoju mikro - i makro - pęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych" realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej na potrzeby projektu pt. ”Kompleksowe badania rozwoju mikro i makro - pęknięć w elementach betonowych
z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych" realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki – UMO-2019/35/B/ST8/01905. nr zadania: 034445.
2.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części:
Cz. A – System do bezstykowego pomiaru odkształceń i przemieszczeń z zapisem sił
Cz. B - Kondycjoner sygnału dla czujników pojemnościowych
Cz. C – System pomiarowy emisji akustycznej
Przedmiot zamówienia w Części A obejmuje dostawę systemu do bezstykowego pomiaru odkształceń i przemieszczeń z zapisem sił wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu pomiarowego , a także wykonanie pomiarów praktycznych z wyznaczeniem parametrów materiałowych wskazanych przez Zamawiającego (celem praktycznej nauki dla szkolonych osób).
Przedmiot zamówienia w Części B obejmuje dostawę dwóch wysokowydajnych kondycjonerów sygnału czujnika ładowania z 8 kanałami, znacząco poprawiających stosunek sygnału do szumu, co jest szczególnie ważne przy monitorowaniu stref mikropęknięć, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia w Części C obejmuje dostawę systemu pomiaru AE wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, instalację, uruchomienie, a także przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu pomiarowego.
3.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: co najmniej 12 miesięcy – dot.Cz. A, co najmniej 24 miesięcy – dot. Cz. B i C (dodatkowo w Cz. C co najmniej 3 miesiące na czujniki i kable) liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń.
4.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
5.Wykonawca odpowiada za całokształt, w szczególności za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia zarówno w okresie wykonania umowy jak i w okresie gwarancji.
6.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (w szczególności dostarczony za pomocą poczty kurierskiej czy firmy transportowej) dostarczony został do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, pokój nr 170.
7.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
8.Zamawiający zastrzega, że wszelkie koszty oraz ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca.
9.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

G. Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
G. Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się