Dostawa sprzętu do digitalizacji zbiorów muzealnych dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do digitalizacji zbiorów muzealnych dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Michniów 38, 26-130 Suchedniów 2. Zamówienie obejmuje swym zakresem: a) Cyfrowy aparat fotograficzny z obiektywem systemowym - 2 komplety b) Obiektywy kompatybilne z aparatem fotograficznym z punktu 2a) - 1 komplet c) Profesjonalny skaner negatywów - 1 sztuka d) Kalibrator kolorów + wzornik kolorów wraz z oprogramowaniem - 1 komplet e) Zestaw do reprodukcji i lampy studyjne - 1 komplet f) Drukarka fotograficzna A3 minimalnie 6 kolorowa - 1 sztuka g) Statyw studyjny do aparatu typu tripod z wymienną głowicą i poziomicą - 2 sztuki h) Skaner bezdotykowy do celów digitalizacji formatu A2 - 1 sztuka i) Skaner format A3 - 1 sztuka j) System bezcieniowy - 1 komplet k) Zestaw do zawieszania tła - 1 komplet Uwaga! Oferta musi być złożona na cały zakres przedmiotowy. W przypadku złożenia oferty przetargowej na niepełny zakres przedmiotowy, oferta ta zostanie przez Zamawiającego z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. 3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają: a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, b) Specyfikacja techniczna - załącznik nr 3 do SIWZ, c) Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 8 do SWIZ. 4. W specyfikacji technicznej – (zał. nr 3 do SIWZ) załączonej do oferty Wykonawca winien wskazać typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia wraz z opisem w celu sprawdzenia spełnienia czy oferowany sprzęt/urządzenie spełnia wymagania określone w SIWZ. 5. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt/urządzenia były fabrycznie nowe, nieużywane, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, pochodziły od producenta oraz posiadały wymagane parametry techniczne nie gorsze niż wymagania podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Sprzęt/urządzenia powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. 6. Rozwiązania równoważne: a) W przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż zamawiający opisał przedmiot zamówienia ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. b) Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowany przez niego sprzęt/urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt/urządzenia od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 8. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego na własny koszt. 9. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków gwarancji i rękojmi sprzętu/urządzeń zostały opisane w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana Pawła II 6
Kielce 25-025
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt fotograficzny

» Dane nabywcy

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6
Kielce 25-025
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się