Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Odolanowską, a ul. Niską

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Odolanowską, a ul. Niską.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10. 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) rozpoznania stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w urzędach i instytucjach dysponujących tymi materiałami, w takim celu, aby posiadał niezbędną wiedzą do wykonania przedmiotu zamówienia, 2) pozyskania odpowiednich – niezbędnych przy sporządzaniu przedmiotu zamówienia materiałów – nie udostępnionych przez Zamawiającego; 3) uwzględnienia wymagań zawartych w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 4) wykonania w imieniu Prezydenta Miasta, za jego pośrednictwem i w uzgodnieniu z nim, zadań wynikających z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że wszystkie projekty pism i ogłoszeń przygotowuje Wykonawca a firmuje i podpisuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego; 5) ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym do wzięcia czynnego udziału w dyskusji lub dyskusjach publicznych dotyczących projektu planu oraz udziału w innych spotkaniach wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego a dotyczących przedmiotu zamówienia; 6) wprowadzenia – po uzgodnieniu z Zamawiającym – zakresu i rodzaju zaleceń, ustaleń, rozwiązań do projektu planu w wnikających z uzasadnienia do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz z wniosków, opinii, uzgodnień i uwag, jakie zostaną złożone do projektu planu zarówno przez osoby fizyczne, prawne, inne organy, jak i instytucje; 7) powiązania ustaleń projektu planu z ustaleniami zawartymi w gminnych dokumentach strategicznych, finansowych, środowiskowych i innych mających wpływ na formułowanie zapisów projektu planu; 8) powiązania ustaleń projektu planu z obecnie prowadzonymi procedurami planistycznymi w zakresie sporządzania planów miejscowych oraz powiązań ustaleń projektu planu do zapisów obowiązujących w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”; 9) przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 10) sporządzenia projektu podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.); 11) wykonania niezbędnych czynności w celu doprowadzenia projektu planu do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały lub naruszenia przepisów prawa przez Wojewodę. 12) sformułowania ustaleń i zapisów projektu planu w sposób jednoznaczny i wykluczający możliwość ich dowolnej interpretacji i w nawiązaniu do obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”. 13) Dla planu należy przygotować oddzielny zestaw danych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się