Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

» Opis zapytania

A. Zakres zamówienia obejmuje zakup:
1) 24 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym;
2) 24 sztuk monitorów 21,5’;
3) laptopa biurowego – 1 sztuka;
4) 2 sztuk drukarek kolorowych atramentowych;
5) oprogramowania – 10 sztuk Windows 10 Pro;
6) oprogramowanie – 25 sztuk MS Office 2019
spełniających parametry wskazane w załączniku nr 1A do IDW – Szczegółowa specyfikacja dostaw wraz z cenami jednostkowymi - minimalne parametry techniczne oferowanego sprzętu wymagane przez Zamawiającego.
B. Pozostałe wymagania:
1. Sprzęt informatyczny będący przedmiotem zamówienia: musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz wolny od obciążeni prawami osób trzecich. Dotyczy to również oprogramowania. Klucz licencyjny w przeszłości nieaktywowany. System operacyjny legalny posiadający wymagane atrybuty legalności producenta. Zamawiający podkreśla, ze oczywistym jest fakt dostarczenia legalnego oprogramowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnego sprawdzenia dostarczonego oprogramowania u producenta. Wykonawca zapewni:
a) możliwość telefonicznego lub poprzez stronę internetową sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela,
b) dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu urządzenia,
c) dostęp do oprogramowania producenta pozwalającego wyszukać zainstalowane sterowniki na urządzeniu wraz z możliwością ich automatycznej aktualizacji z poziomu aplikacji.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych, niż podane przez zamawiającego jako minimalne.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
5. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
6. Sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty.
7. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną załączone do towarów będących przedmiotem oferty.
8. Na dostarczone sprzęt będzie udzielony co najmniej 2 letni okres gwarancyjny.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Wykonawcę, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach wskazanych przez zamawiającego.
10. Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zgodnego, pod względem jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Załączniku nr 1a formularza oferty.
12. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, która zobowiązana jest sprawdzić wyposażenie pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór.
C. Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia:
1. Ilekroć w SIWZ użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Jeżeli w SIWZ użyto w szczególności nazw producentów urządzeń lub materiałów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w SIWZ. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, rezultaty jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane.
2. Wykonawca może zaproponować rozwiązania/produkty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ.
3. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca może zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak jego obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.
5. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek mogących potwierdzić spełnienie wymagań.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
7. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
8. Zgodnie z art. 30 ust 4 Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a także tam gdzie występuje nazwa/firma producenta danego produktu, wskazuje się, iż dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”.
9. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt, oprogramowanie przyjęte do wyceny:
a) winny spełniać funkcję jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane,
b) winny spełniać normy, parametry, standardy wskazane przez Zamawiającego,
c) winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, sprzętem i materiałami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt,
d) nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu,
e) zaproponowane zamienne oprogramowanie winno zostać wdrożone u zamawiającego, przygotowane wcześniej dokumenty muszą zostać dostosowane do nowego oprogramowania, Wykonawca przeszkoli użytkowników Zamawiającego w zakresie obsługi i dostosowywania zaproponowanego zamiennego oprogramowania.
10. Zaproponowane w opisie j.w. urządzenia, materiały, sprzęt są tylko przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń, materiałów, sprzętu mających parametry lepsze od opisanych w SIWZ lub spełniających parametry techniczne, eksploatacyjne i wymiary określone przez Zamawiającego.
D. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.).
E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SIWZ, w szczególności załączniki nr 1a do formularza oferty – Szczegółowa specyfikacja dostaw wraz z cenami jednostkowymi oraz część II Istotne postanowienia umowy zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ oraz https://e-propublico.pl/ stanowiące integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się