Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Pcim Remont drogi gminnej Stróża – Swachtówka nr K540360 w miejscowości Stróża w km 0+510-0+530, 0+770-0+810, 0+990-1+120 ; Remont drogi gminnej Pcim – Średnia Sucha nr K540351 w miejscowości Pcim w km 0+140-0+400,1+816-1+841 wraz z remontem przepustu w km 1+845

» Opis zapytania

Remont drogi gminnej Stróża – Swachtówka nr K540360 w miejscowości Stróża w km 0+510-0+530, 0+770-0+810, 0+990-1+120

Zakres prac:
1) Podbudowy z kruszyw łamanych,
2) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,
4) Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza

Remont drogi gminnej Pcim – Średnia Sucha nr K540351 w miejscowości Pcim w km 0+140-0+400,1+816-1+841 wraz z remontem przepustu w km 1+845
Zakres prac:
DROGA:
1) Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
2) Roboty ziemne,
3) Podbudowy z kruszyw łamanych
4) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
5) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
6) Podbudowy z krzuszyw łamanych – pobocza,

PRZEPUST:
1) Roboty ziemne,
2) Betonowanie przepustu,
3) Montaż zbrojenia płyta górna przepustu,
4) Betonowanie płyta górna przepustu,
5) Wykonanie narzutu kamiennego

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.


Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z:
a) dokumentacją projektową,
b) przedmiarem robót,
c) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami.

Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie:
a) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót uporządkować teren ;
b) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz.

Zadanie rozliczane będzie sposobem kosztorysowym. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy opracowany na podstawie obu przedmiarów robót z wyszczególnieniem wszystkich pozycji przedmiarów robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

563 563
Pcim 32-432
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Pcim
563 563
Pcim 32-432
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się