Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty oraz remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo – DW 510 – droga gminna.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo – DW 510 – droga gminna.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części.
3. Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 1jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty w systemie zaprojektuj i wybuduj.
4. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia określony jest w programie funkcjonalno – użytkowym – dalej PFU, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty. Program funkcjonalno – użytkowy określa rodzaj i zakres robót niezbędnych do wykonania w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krzekoty, we wskazanym zakresie.
5. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania.
6. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje również umieszczenie na realizowanej drodze tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wzór tablicy dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-sierpien-2019
8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy na wykonawcy przedmiot zamówienia..
9. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac składających się na przedmiot zamówienia na kwotę 200.000,00 zł i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania umowy.
10. Warunki opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz STWiORB:
1) Projekty budowlane i wykonawcze muszą uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu,
2) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18.049.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz innych obowiązujących w dacie przekazania dokumentacji projektowej przepisów pozwalających na uzyskanie pełnych uzgodnień dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę,
3) Ilość dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, przekazywana Zamawiającemu:
a) Wersja drukowana – 4 egzemplarze (rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności),
b) Wersja elektroniczna – 4 płyty CD; 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu; rysunki – format: dwf., dwg. i pdf., obrazy – format jpg lub pdf., tekst – format doc. i pdf., arkusze kalkulacyjne - format xls i pdf.
c) Zapis dot. ilości dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu jest nadrzędny w stosunku do zapisu w PFU.
4) Dokumentacja wyszczególniona w lit. c) powyżej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robót budowlanych.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, a w szczególności:
1) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów:
a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
b) projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem,
c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
e) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową.
2) Obsługę geodezyjną, geologiczną w trakcie realizacji prac projektowych i robót, budowlanych oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
3) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z utrzymaniem w czystości dróg po których poruszają się pojazdy budowy.
4) Zawiadomienie właścicieli lub zarządców mediów, dróg, właścicieli nieruchomości o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz o planowanym terminie ich zakończenia w celu dokonania odbioru,
5) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
6) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
7) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wraz z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.
8) Wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
9) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg dojazdowych do miejsca budowy po zakończeniu robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy i drogi dojazdowe do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i trwa do zakończenia odbioru końcowego.
10. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami resortowymi
11. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: osoby wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót ziemnych, przygotowywaniem i układaniem zbrojenia, betonowaniem, pracami brukarskimi i drogowymi, kierowaniem pojazdami, obsługą sprzętu i maszyn budowlanych, sprzątania i dozoru terenu
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
12. Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 2 jest remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo – DW 510 – droga gminna.
13. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej Lelkowo, na odcinku 76 metrów.
14. Elementy zamówienia stanowią: Roboty przygotowawcze, Podbudowa, Nawierzchnie, Roboty wykończeniowe, Opracowanie dokumentacji projektowej, Inspektor nadzoru inwestorskiego.
15. Opis techniczny.
1) Podstawa opracowania
Materiały wyjściowe do projektowania:
- Podkład geodezyjny do celów informacyjnych w skali 1 : 5000
- Uzgodnienia z inwestorem
2) Warunki gruntowo – wodne
Z uwagi na zakres zadania – ułożenie nowej nawierzchni na istniejącej drodze w uzgodnieniu z inwestorem stwierdzono, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia technicznych badań gruntu pod nawierzchnią istniejącej drogi.
3) Charakterystyka terenu (stan istniejący): Droga na całej długości przewidzianej do przebudowy posiada nawierzchnię brukową. Początek drogi stanowi istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej 510 Pieniężno-Lelkowo- Granica Państwa. Zjazd w obrębie pasa drogi wojewódzkiej pozostaje bez zmian. Koniec odcinka drogi znajduje się na granicy działki 264/4 z działką nr 264/10. Droga przebiega w terenie płaskim o różnicy wzniesień nie przekraczającym 2,0 m. szerokość jezdni brukowej od 3,8 m do 4,0 m. Z uwagi na zniszczoną i zdeformowaną nawierzchnię jezdni konieczne jest wzmocnienie poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego oraz na to warstwy bitumicznej. Jezdnia drogi jest w poziomie przyległego terenu. Odcinkiem drogi przewidzianym do przebudowy odbywa się ruch samochodowy ciężarowy obsługujący tereny inwestycyjne. Wzdłuż drogi, poza jezdnią biegnie po lewej stronie kanalizacja sanitarna, pod koniec drogi po prawej wodociąg, a w 3 miejscach w poprzek drogi, podziemna linia telefoniczna. Natomiast napowietrzna linia energetyczna biegnie po prawej stronie, też poza jezdnią. Przy robotach ziemnych, zwłaszcza wykopach, należy zachować szczególną ostrożność, przy wykonywaniu ich w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych.
4) Zakres opracowania. Opracowana dokumentacja stanowi branżę drogową. W ramach zadania na omawianym odcinku przewiduje się: Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej, Ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, ułożenie warstwy bitumicznej.
5) Stan projektowany (przebieg trasy)
A) Parametry techniczne:
Klasa techniczna drogi D
Prędkość projektowa Vp= 30 km/h
Przekrój poprzeczny drogowy:
a) Szerokość jezdni- 3,8 m i 4,0 m\
b) Szerokość poboczy 0,75 m
B) Zakres prac
Na odcinku istniejącej nawierzchni brukowej zostanie położona warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego ze skały litej, stabilizowanego mechanicznie, a na niej warstwa bitumiczna SMA16 gr. 5 cm
C) Niweleta jezdni na całym odcinku zostanie wyniesiona o grubość warstwy wyrównawczej i ścieralnej. Pochylenie niwelety na tym odcinku maksymalnie dopasowane do istniejącej.
D) Przekrój poprzeczny
jezdnia drogi na całym odcinku, w przekroju poprzecznym, zachowa istniejąca szerokość nawierzchni 3,8 m i 4,0 m oraz spadki poprzeczne (po wyrównaniu nierówności kruszywem). Na całym odcinku obustronne pobocza szerokości 0,75 m.
6) Projektowana konstrukcja nawierzchni
W uzgodnieniu z inwestorem, dla drogi przyjęto następującą konstrukcję:
Na odcinku drogi o nawierzchni brukowej:
-warstwa ścieralna gr. 5 cm z SMA 16
-warstwa wyrównawcza śr. gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej stabilizowanego mechanicznie
-istniejąca nawierzchnia brukowa
Na zjazdach:
-warstwa ścieralna gr. 5 cm z SMA 16
-warstwa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej stabilizowanego mechanicznie
7) Roboty ziemne
Bilans robót ziemnych przedstawiono w załączniku do przedmiaru.
8) Odwodnienie
Z uwagi na zakres prac, który nie zmienia ukształtowania niwelety drogi i spadków poprzecznych z całego odcinka drogi, wody opadowe, jak obecnie, będą spływały na przyległe tereny zielone.
9) Zjazdy
Na całym odcinku zjazdy przyjęto o szerokości 5,0 m i skosach najazdowych 1 : 1, co na wlocie od strony drogi daje szerokość 7,0 m. Spadek poprzeczny na zjazdach dopasowany do spadku podłużnego krawędzi jezdni drogi.
10) Organizacja ruchu i bezpieczeństwo
Prowadzenie prac na drodze wymaga zamknięcia ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt organizacji ruchu, na czas prowadzenia robót, stanowi osobne opracowanie, które przedstawi Wykonawca robót przed wejściem na plac budowy.

16. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca.
17. Przedmiot zamówienia obejmuje również umieszczenie na realizowanej drodze tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wzór tablicy dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-sierpien-2019
18. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy na wykonawcy przedmiot zamówienia..
19. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac składających się na przedmiot zamówienia na kwotę 50.000,00 zł i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania umowy.
20. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, a w szczególności:
1) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów:
a) projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem,
b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
c) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
d) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową.
2) Obsługę geodezyjną, geologiczną w trakcie realizacji prac projektowych i robót, budowlanych oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
3) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z utrzymaniem w czystości dróg po których poruszają się pojazdy budowy.
4) Zawiadomienie właścicieli lub zarządców mediów, dróg, właścicieli nieruchomości o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz o planowanym terminie ich zakończenia w celu dokonania odbioru,
5) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
6) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
7) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wraz z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.
8) Wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
9) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg dojazdowych do miejsca budowy po zakończeniu robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy i drogi dojazdowe do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i trwa do zakończenia odbioru końcowego.
24. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami resortowymi
25. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: osoby wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót ziemnych, przygotowywaniem i układaniem zbrojenia, betonowaniem, pracami brukarskimi i drogowymi, kierowaniem pojazdami, obsługą sprzętu i maszyn budowlanych, sprzątania i dozoru terenu
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Lelkowo 21
Lelkowo 14-521
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Lelkowo
Lelkowo 21
Lelkowo 14-521
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się