Roboty związane z utrzymaniem cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

» Opis zapytania

4.1 Przedmiotem zamówienia jest Roboty związane z utrzymaniem cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Inowrocławiu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 12 do SIWZ.
4.1.1 Wytyczne, wykonania i odbioru robót dla części od nr 1 do nr 10 zawiera - Załącznik nr 5 do SIWZ,
4.1.2 Dokumentacja techniczna dla części od nr 1 do 10 zawiera - Załącznik nr 11 do SIWZ (przedmiary, kosztorysy ofertowe, mapa poglądowa.
4.1.3. Zgłoszenia wodnoprawne zawiera - Załącznik nr 13 do SIWZ
4.1.4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, dokumentacją techniczną, umową oraz przepisami prawa.
4.1.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami występującymi w terenie, jak również do przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej jeśli uzna to za konieczne.
4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.2.1 Zamówienie składa się z następujących części:
Część 1) NW w Mogilnie – Rzeka Stara Noteć Ludziska 0+000 – 1+960, 7+940-9+625 Razem 3,645 km
Część 2) NW w Mogilnie – Obiekt Rzeka Panna 0+100 – 8+000 Razem 8,000 km
Część 3) NW w Mogilnie – Obiekt Rzeka Panna Południowa 0+000 – 3+065 Razem 3,065 km
Część 4) NW w Nakle nad Notecią – Noteć NWN 39+700 – 39+800, 54+100 – 54+340, 54+800 –
55+000 Razem 0,540 km
Część 5) NW w Nakle nad Notecią – Kanał Dębogórski km 2+120 –8+960 Razem 6,840 km
Część 6) NW w Nakle nad Notecią – Rokitka NWN 0+000 – 3+600, 4+760 – 5+560, 16+900 – 23+470,
23+670 – 32+165 Razem 21,065 km
Część 7) NW w Więcborku – Rów Kawelski 0+000 – 9+201, 9+555 – 10+879, 11+214 – 11+362,
11+579 – 12+673 Razem 11,767 km
Część 8) NW w Więcborku – Kanał Orle 0+000 – 3+571 Razem 3,571 km
Część 9) NW w Więcborku – Konserwacja rzeki Rokitki i remont zastawki w km 34+465 – 34+789,
34+989-35+030, 35+230-39+414, 40+640-41+980 Razem 5,907 km
Część 10) NW w Żninie – Struga Foluska w km 2+100-2+850, 6+900-7+950 Razem 1,800 km
4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
4.5 CPV: 45246000-3 – Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.6 Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności określone w wytycznych wykonania i odbioru prac utrzymaniowych w zakresie realizacji zadania pn.: Roboty związane z utrzymaniem cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się