Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock. Etap II - wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi powiatowej nr 1265C poprzez budowę 2885mb ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock od km 2+726 do km 5+611.
2. Zakres rzeczowy inwestycji budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 2885m obejmuje wykonanie:
- robót przygotowawczych: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie, zdjęcie warstwy urodzajnej, rozbiórka elementów dróg, ogrodów i przepustów,
- robót ziemnych: wykonanie wykopów i nasypów,
- podbudowy: wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej i odcinającej, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm), oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- robót wykończeniowych – umocnienie powierzchniowe skarp i rowów, ścinanie i uzupełnianie poboczy,
- oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- elementów ulic: krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie betonowej z oporem, obrzeży betonowych,
- robót pozostałych/towarzyszących: ustawienie muru oporowego z elementów prefabrykowanych, ułożenie rur ochronnych - zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych wraz z robotami towarzyszącymi, przestawienie istniejących hydrantów, przestawienie i regulacja wysokościowa słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych.
3. Tam, gdzie na rysunkach, w SST, Kosztorysie ofertowym lub Opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej i Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentach.
Wszelkie materiały użyteczne z rozbiórki przewidziane do ponownego wbudowania,
w szczególności: destrukt asfaltowy, kostka betonowa, płytki betonowe, krawężniki betonowe, znaki drogowe stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie. Materiały rozbiórkowe wskazane przez Zamawiającego Wykonawca ułoży na dostarczonych przez siebie paletach, które zabezpieczone zostaną przed ich dekompletacją.
Pozostałe materiały należy usunąć poza teren budowy z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018.992 z późn. zm.).
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą kosztorysu, SST i dokumentacji projektowej. Załączona dokumentacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty realizowane będą na podstawie decyzji i uzgodnień stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.
5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić udział następujących osób:
Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych - 1 osoba (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń).
6. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
7. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznał się z terenem, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia. Wykonawca winien przewidzieć cały przebieg robót, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
9. Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
9.1 Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9.2 Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: należy zawrzeć zapisy zgodne z postanowieniami zawartymi w § 10 projektu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Gen. Józefa Hallera 9
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się