„Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Łowiczu”

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa określona w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem i nazwą: SŁOWNIK GŁÓWNY „70332100-8” „Usługi zarządzania gruntami”, polegająca na wykonywaniu powierzonego zadania z zakresu gospodarki komunalnej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.), polegającego na prowadzeniu Targowiska Miejskiego w Łowiczu usytuowanego przy zbiegu ul. gen. Władysława Sikorskiego i ul. Stefana Starzyńskiego jako urządzenia komunalnego przeznaczonego do bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Łowicza w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
2. W celu wykonywania i wykonania powierzonego zadania, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do:
1) współdziałania z Inkasentem wyznaczonym przez Radę Miejską w Łowiczu do poboru opłaty targowej,
2) współdziałania z dzierżawcą terenu Targowiska Miejskiego w Łowiczu,
3) wyznaczania stanowisk handlowych w obrębie Targowiska Miejskiego w Łowiczu,
4) sprawdzania, nadzorowania i egzekwowania aby osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku Miejskim w Łowiczu zajmowały i korzystały do celów sprzedaży wyłącznie ze stanowisk handlowych wyznaczonych do sprzedaży,
5) sprawdzania, nadzorowania i egzekwowania aby osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku Miejskim w Łowiczu wystawiały towary przeznaczone do sprzedaży tylko i wyłącznie w granicach stanowiska handlowego, z którego dokonywana jest sprzedaż,
6) sprawdzania, nadzorowania i egzekwowania aby osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku Miejskim w Łowiczu utrzymywały czystość i porządek w granicach zajmowanego stanowiska handlowego w trakcie prowadzenia sprzedaży oraz uporządkowały i zebrały odpady z zajmowanego stanowiska handlowego po zakończeniu sprzedaży,
7) przestrzegania wymogów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych i przeciwpożarowych wynikających ze stosownych przepisów,
8) zimowego utrzymania terenu Targowiska Miejskiego w Łowiczu w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną organizację sprzedaży i użytkowania zgodnie z przepisami,
9) całodobowego dozorowania terenu Targowiska Miejskiego w Łowiczu,
10) pokrywania wszelkich wydatków związanych z bieżącym i nieprzerwanym funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w Łowiczu, a w szczególności: opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, opłat za dostarczoną energię elektryczną,
11) prowadzenia, utrzymania w należytym stanie technicznym i konserwacji Ustępu Publicznego (Szaletu Miejskiego) na Targowisku Miejskim w Łowiczu,
a) wszelkie dochody z tytułu funkcjonowania Ustępu Publicznego (Szaletu Miejskiego) wpływają na rzecz Wykonawcy,
b) Wykonawca ponosi jednocześnie wszelkie koszty (włącznie z opłatami za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, za dostarczoną energię elektryczną) związane z jego funkcjonowaniem,
c) dbanie o utrzymanie Ustępu Publicznego (Szaletu Miejskiego) w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym należy do obowiązków Wykonawcy,
d) wszelkie remonty, konserwacje i naprawy wyposażenia oraz urządzeń sanitarnych Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem,
e) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wydzielonych kabin ustępowych zarówno w części męskiej, jak i damskiej wszystkim właścicielom oraz ich pracownikom pawilonów i kiosków handlowych, zlokalizowanych na Targowisku Miejskim w Łowiczu z zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu,
12) poddawania się kontroli podjętej i przeprowadzanej na podstawie upoważnienia/dyspozycji/polecenia udzielonego przez Zamawiającego – pracownikom Urzędu Miejskiego w Łowiczu,
13) niezwłocznego udzielania ustnych i pisemnych informacji na temat realizacji powierzonego zadania polegającego na prowadzeniu Targowiska Miejskiego w Łowiczu na wezwanie Zamawiającego lub pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu upoważnionych/wyznaczonych przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jego przekazania, chyba że odpowiednio wcześniej uzyska zgodę Zamawiającego na udzielenie tych informacji w innym terminie,
14) niezwłocznego wykonywania zaleceń lub zaleceń pokontrolnych Zamawiającego lub pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu upoważnionych/wyznaczonych przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich przekazania, chyba że odpowiednio wcześniej uzyska zgodę Zamawiającego na wykonanie tych zaleceń w innym terminie,
15) usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego lub pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu upoważnionych/wyznaczonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e-mailem) lub w formie ustnej w zakresie realizacji powierzonego zadania polegającego na prowadzeniu Targowiska Miejskiego w Łowiczu z wymaganym czasem reakcji nie dłuższym niż … dni robocze, zgodnie ze złożoną ofertą,
16) wyznaczenia osoby (osób) prowadzącej (prowadzących) nadzór wewnętrzny nad prawidłowym wykonywaniem i wykonaniem usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym i przekazania Zamawiającemu imienia (imion) i nazwiska (nazwisk) wraz z stanowiskiem służbowym, numerem stacjonarnym telefonu, numerem komórkowym telefonu (w przypadku jego posiadania) i adresem e-mail, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
17) wywiązywania się z pozostałych obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), w szczególności:
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności wymienione w ust. 2 pkt 3-6 w zakresie wyznaczania stoisk handlowych oraz sprawdzania, nadzorowania i egzekwowania obowiązków osób dokonujących sprzedaży,a także czynności wymienione w ust. 2 pkt 11 lit. c i e w zakresie prowadzenia Ustępu Publicznego (Szaletu Miejskiego) na Targowisku Miejskim w Łowiczu, tj.:
a) wyznaczanie stanowisk handlowych w obrębie Targowiska Miejskiego w Łowiczu,
b) sprawdzanie, nadzorowanie i egzekwowanie aby osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku Miejskim w Łowiczu zajmowały i korzystały do celów sprzedaży wyłącznie ze stanowisk handlowych wyznaczonych do sprzedaży,
c) sprawdzanie, nadzorowanie i egzekwowanie aby osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku Miejskim w Łowiczu wystawiały towary przeznaczone do sprzedaży tylko i wyłącznie w granicach stanowiska handlowego, z którego dokonywana jest sprzedaż,
d) sprawdzanie, nadzorowania i egzekwowania aby osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku Miejskim w Łowiczu utrzymywały czystość i porządek w granicach zajmowanego stanowiska handlowego w trakcie prowadzenia sprzedaży oraz uporządkowały i zebrały odpady z zajmowanego stanowiska handlowego po zakończeniu sprzedaży,
e) dbanie o utrzymanie Ustępu Publicznego (Szaletu Miejskiego) w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym, które należy do obowiązków Wykonawcy,
f) udostępnienie wydzielonych kabin ustępowych zarówno w części męskiej, jak i damskiej wszystkim właścicielom oraz ich pracownikom pawilonów i kiosków handlowych, zlokalizowanych na Targowisku Miejskim w Łowiczu z zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu, które należą do obowiązków Wykonawcy,
2) sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. 1 lit. a-f na okres realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby/innych osób,
3) sposób dokumentowania zatrudniania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) w trakcie realizacji Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 lit. a-f czynności; Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
b) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 lit. a-f czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
c) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 lit. a-f czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 lit. a-f czynności,
d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Stary Rynek 1
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Zakup, sprzedaż i najem nieruchomości

» Dane nabywcy

Miasto Łowicz
Pl. Stary Rynek 1
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się