„Remont ul. Warsztatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej” w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont ul. Warsztatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”
w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje remont ul. Warsztatowej od km 0+122,00 do km 0+318,00 wraz
z budową kanalizacji deszczowej.
Zadanie polegać będzie między innymi na:
a) wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej,
b) wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni,
c) wymianie istniejącej podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni chodników z kostki betonowej,
d) budowie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 180 m wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi
Uwaga: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dowiązania odcinka drogi (jezdni
i chodnika) ul. Sportowej zgodnie z przekrojem typowym ul. Warsztatowej na odcinku
wskazanym w załączniku nr 9 do SIWZ - Dowiązanie do ulicy Sportowej.
e) opracowanie projektu oraz wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz
z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy w zależności od bieżących potrzeb. Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów i pieszych,
f) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej – papierowej – 2 egz. oraz w wersji elektronicznej) z klauzulą przyjęcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
g) wprowadzeniu stałej organizacji ruchu drogowego,
h) odtworzeniu po zakończeniu robót nawierzchni drogi, terenów zielonych (zieleńców, trawników).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót (będących materiałem pomocniczym do wyceny zadania), stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Niniejsze zamówienie w zakresie robót drogowych jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Małopolskiego.
6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:
a) 3 lat gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) minimum 5 lat rękojmi na wykonane roboty budowlane z zastrzeżeniem zapisu w ust. 14 pkt 4 SIWZ, z wyłączeniem:
- oznakowania poziomego grubowarstwowego – dla którego okres rękojmi wynosi 3 lata,
- oznakowania poziomego cienkowarstwowego – dla którego okres rękojmi wynosi 1 rok,
7. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych;
b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
8. Wykonawca przekazuje zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiały
i urządzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż okres gwarancji wskazany powyżej, wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do tego okresu. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.
9. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w trybie określonym w umowie.
10. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji i rękojmi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Bernardyńska 24
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Bernardyńska 24
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się