Utrzymanie czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz w budynkach i na terenach KZB Legionowo Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz w budynkach i na terenach KZB Legionowo Sp. z o.o. zgodnie z zakresem czynności, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Wykaz terenów i budynków z podaniem metrażu powierzchni sprzątanej stanowi załącznik nr 2 do umowy.
1) Przez powierzchnię sprzątaną budynku rozumieć należy powierzchnię klatek schodowych, korytarzy, sieni, pomieszczeń wspólnego użytkowania (pralni, suszarni, strychów i wc), korytarzy piwnicznych, lamperii, okien, luksferów, drzwi wejściowych do budynku, drzwi do pomieszczeń wspólnego użytkowania. W przypadku wyjątkowego utrudnienia z otwarciem okien zamawiający zleca otwarcie okien ekipie konserwacyjnej.
2) Przez powierzchnię sprzątaną i odśnieżaną utwardzoną należy rozumieć powierzchnię chodników, jezdni osiedlowych, podwórek, dojść do altanek śmietnikowych.
3) Przez powierzchnię sprzątaną nieutwardzoną należy rozumieć powierzchnię trawników, placów zabaw, podwórek. Do obowiązków sprzątającego będzie również należało koszenie trawy. Utrzymanie w czystości terenów zielonych odbywać się będzie wg potrzeb. Koszt wywozu zmiotek obciążać będzie zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany jest, w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania zamówienia, do zapewnienia niezbędnych do utrzymania czystości środków czystości i sprzętu, w tym w okresie zimowym dysponowanie mechanicznym sprzętem do odśnieżania jezdni wewnątrzosiedlowych.
5) Zamawiający zapewni w miarę możliwości pomieszczenie dla dozorcy.
6) Zamawiający wprowadzi dziennik kontroli prawidłowego wykonania zamówienia, w którym wpisywane będą uwagi i zalecenia obu stron.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług oraz do wydawania doraźnych poleceń osobom zatrudnionym bezpośrednio przy realizacji zamówienia, co do sposobu, częstotliwości, kolejności i czasu rozpoczęcia wykonywania zadań. Częstotliwość wykonywanych prac zamawiający może kształtować w przypadku nierzetelnego wykonywania prac.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli administrator stwierdzi złe posprzątanie klatki w budynku, w takim przypadku zamawiający ma prawo wydać polecenie dozorcy, który przeszedł już na następny budynek, ponownego posprzątania klatki, na której stwierdzono uchybienia. Ponadto zamawiający może wydać polecenie dot. systematycznego usuwania śniegu w zależności od warunków atmosferycznych (pkt. 3 zakresu czynności). Systematyczność, a więc częstotliwość usuwania śniegu będzie oceniać (ustalać) zamawiający. Również rozpoczęcie odśnieżania przed godziną 7.00 może ustalić zamawiający. Odbiór (sprawdzanie wykonywanych czynności) odbywać się będzie codziennie przez upoważnionych pracowników administracji. W przypadku stwierdzenia złej jakości prac administrator powiadomi niezwłocznie osobę odpowiedzialną ze strony wykonawcy. Komisyjne sprawdzenie zostanie potwierdzone wpisem do książki kontroli. Protokół odbioru prac porządkowo - czystościowych zostanie sporządzony po upływie m-ca obrachunkowego, nie później niż w trzecim dniu następnego m-ca, na podstawie dziennika kontroli.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 10 osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- czynności polegające na utrzymaniu czystości w budynkach mieszkalnych oraz terenach zewnętrznych,
3. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących Usługi”, które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi Usługi”.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U z 2019 r. poz. 1040, ze zm.), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty.
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

KZB Legionowo Spółka z o.o.
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się