Dostawa zestawu urządzeń wraz z oprzyrządowaniem do zdalnego odczytu wodomierzy, materiałów montażowo-konstrukcyjnych i elektrycznych do ich montażu oraz wodomierzy wraz z oprzyrządowaniem do rejestracji i transmisji danych”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń wraz z oprzyrządowaniem do zdalnego odczytu wodomierzy, materiałów montażowo-konstrukcyjnych i elektrycznych do ich montażu oraz wodomierzy wraz z oprzyrządowaniem do rejestracji i transmisji danych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, tj.:
1) Część 1: Dostawa odbiorników (urządzeń) bateryjnych z możliwością podpięcia do stałego zasilania, Kod CPV: 38291000-1 Aparatura telemetryczna.
2) Część 2: Dostawa modułu transmitera (nakładki wodomierzowe do trudno dostępnych miejsc, Kod CPV: 38291000-1 Aparatura telemetryczna.
3) Część 3: Dostawa materiałów montażowo-konstrukcyjnych do montażu urządzeń zdalnego odczytu wodomierzy, Kod CPV: 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa.
4) Cześć 4: Dostawa materiałów elektrycznych do montażu urządzeń zdalnego odczytu wodomierzy, Kody CPV: 31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej,31320000-5 Kable energetyczne, 38551000-2 Liczniki energii.
5) Część 5: Dostawa wodomierzy z oprzyrządowaniem do rejestracji i transmisji danych, Kody CPV: 38421100-3 Wodomierze, 38291000-1 Aparatura telemetryczna.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą może udzielić jednemu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 6a – 6e do SIWZ – Projekt umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są one znane. W przypadku braku tej informacji, zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.
3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
13. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust.1 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wincentego Pola 22
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się