Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej (wielobranżowej) dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowy oczyszczalni w Rudach” obejmującej ulice w miejscowości Rudy Gmina Kuźnia Raciborska w tym w szczególności: Kozielską, Cysterską, Rogera, Raciborską, Gliwicka, Rybnicka, Cegielską, Borową, Brzozową, Szybki, Majową, Łąkową, Świętojańską, Polną, Podasznia, Kolonię Renerowską, Aleję Lipową, Akacjową, Kasztanową, Leszczynową, Bukową, Jesionową, Wierzbową oraz przysiółek Podbiała. Celem dokumentacji ma być skanalizowanie jak największego obszaru miejscowości Rudy.
Dokumentacja projektowa winna w szczególności obejmować:
a) sporządzenie dokumentacji projektowej uwzględniającej zapisy zamieszczone w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129) i składającej się z:
- projektu budowlanego i projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 ww. rozporządzenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi warunkami technicznymi (branżowymi), opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, związanymi ze specyfiką i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, uprawniającymi do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją,
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ,
b) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uwzględniającej zapisy zamieszczone w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129),
c) wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, jeżeli jest ona konieczna do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę i prowadzenia robót,
d) sporządzenie aktualnego bilansu ścieków na podstawie aktualnego i prognozowanego zużycia wody,
e) uzyskanie pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i innych dokumentów wymaganych przepisami dla akceptacji dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie robót budowlanych, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
f) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
g) pełnienie nadzoru autorskiego,
h) udzielanie wyjaśnień na etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Klasztorna 45
Kuźnia Raciborska 47-420
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
Kuźnia Raciborska 47-420
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się