Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2021 roku

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i wyładunek 54 000 L oleju napędowego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie zakup oleju napędowego w mniejszej ilości, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zlecenia wysłanego pisemnie, e-mail, faxem lub za pośrednictwem telefonu, w którym zostanie określona ilość zamawianego oleju napędowego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia paliwa w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:30 – 14:30. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu żądanej partii oleju, trwającej ponad 4 dni Zamawiający dokona zakupu oleju napędowego we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku braku możliwości dostarczenia lub wydania przez Wykonawcę paliwa, Zamawiający zatankuje na koszt Wykonawcy na innej, najbliższej stacji paliw. Wykonawca będzie dostarczał i dokonywał rozładunku przedmiotu umowy na własny koszt, własnymi autocysternami posiadającymi cyfrowe dystrybutory, gwarantujące dokładność spustu paliwa i aktualną ich legalizację. Ilość dostarczonego oleju napędowego ustalona zostanie wg wskazań tych dystrybutorów i zostanie uwidoczniona na dowodzie dostawy podpisanym przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy odpowiadał polskim normom jakościowym określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 660 z późn. zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie powyższych ustaw rozporządzeniach, w tym w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 727) oraz normie PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1:2017-11E – Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe. Wymagania i metody badań. Zamawiający z uwagi na brak możliwości magazynowania oleju napędowego wymaga, aby olej napędowy tankowany był partiami do nieodpłatnie użyczonego mu przez Wykonawcę zbiornika z atestowanym urządzeniem pomiarowym (dystrybutorem) o pojemności nie mniejszej niż 5 000 L. Zbiornik na paliwo Wykonawca dostarczy, wyładuje i zainstaluje we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (w miejscowości Masłowice) w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do jego przyjęcia przez Zamawiającego. Zgłoszenie gotowości przyjęcia zbiornika na paliwo nastąpi na podstawie zlecenia wysłanego pisemnie, e-mail, faxem lub za pośrednictwem telefonu. W ramach bezpłatnego użyczenia zbiornika, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapewni również w okresie trwania umowy bezpłatne przeglądy okresowe stanu technicznego zbiornika wraz z kalibracją licznika (w każdym przypadku zgłoszenia wątpliwości co do poprawności jego wskazań), bezpłatny serwis oraz inne czynności niezbędne do zachowania prawidłowego funkcjonowania zbiornika. Zbiornik na paliwo musi posiadać na wyposażeniu min. trzycyfrowy licznik pojedynczego tankowania oraz licznik sumujący z możliwością kalibracji oraz spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. z 2001, nr 113, poz. 1211). Wykonawca w dniu dostawy zbiornika na paliwo przekaże Zamawiającemu:
- szczegółową instrukcję obsługi (eksploatacji) dostarczonego zbiornika,
- ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa,
- wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji oraz przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie jego eksploatacji. Zamawiający będzie użytkował zbiornik w okresie obowiązywania umowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, po zgłoszeniu przez Zamawiającego opróżnienia zawartości zbiornika z ostatniej dostarczonej przez Wykonawcę partii paliwa, Wykonawca w terminie maksymalnie 3 dni roboczych odinstaluje i odbierze zbiornik od Zamawiającego. W przypadku wystąpienia w okresie użytkowania przez Zamawiającego uszkodzenia zbiornika nie nadającego się do naprawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt nowy zbiornik zgodny z w/w wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja


Masłowice 97-515
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Masłowice

Masłowice 97-515
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Paliwa z ostatnich 10 dni.